Skip to main content
Програм је активан

Омладинско и женско предузетништво

ПРОГРАМ СПРОВОДИ : Општина Нова Варош, Опшинска управа – Одељење за привреду и ЛЕР

НАЗИВ ПРОГРАМА : Омладинско и женско предузетништво

ЦИЉНА ГРУПА : Циљ овог програма је промовисање и подстицање омладинског и женског предузетништва и самозапошљавања, као и подстицање размене искуства о покретању развоја бизниса. Програм је намењен младима до 35 година старости и женама без старосног ограничења у циљу подршке женском предузетништву.

ТИП МЕРЕ : додела бесповратних средстава који представљају основ за добијање de minimis државне помоћи

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ : јул 2021

РОК ЗА ПРИЈАВУ : 21.мај-4.јун 2021.године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА : 30 дана

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА : 500.000,00 динара

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС : Висина додељених средстава је до 80 % од фактурне (куповне) вредности без ПДВ-а. Максималан износ додељених средстава је 500.000,00 динара.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА : Самозапошљавање , подстицање запошљавања и промовисање сопствених идеја апликаната и сопственог бизниса су главне одредице програма. Подршка предузетничких идеја младих и жена.

НАМЕНА ПРОГРАМА : Подразумева набавку нове машине и опреме коју не сме отуђити 3 године и исту не сме користити у друге сврхе.

УСЛОВИ : Лица морају бити на евиденцији НСЗ најмање три месеца у континуитету до дана расписивања јавног позива, лица морају имати пребивалиште на територији општине Нова Варош најмање 3 године у континуитету, лица могу да поднесу само један предлог пројекта и да добију један грант,морају да доставе уредно попуњен пријавни образац, образац бизнис плана пројекта, радну биографију као и предрачун или понуду за нову опрему или машину уз детаљну спецификацију издату од правног лица који је заступник. Након доношења Одлуке а пре потписивања уговора, лице је дужно да достави оверену копију од АПР-а, потврду о додели ПИБ-а, доказ о отварању посебног наменског рачуна код Управе за трезор и доказ о уплати сопствених средстава на наменски рачун у висини од 20% .

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА : www.novavvaros.rs

КОНТАКТ :
Анита Ибровић
ibrovicanita@gmail.com
063 11 72 174