Основни подстицаји за биљну производњу

Програм је ЗАТВОРЕН

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарствo финансија – Управa за трезор зa рaчун и у име Mинистaрствa пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe / на Обрасцу – Захтев за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи у текућој години

ЦИЉНА ГРУПА: Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинстава који има приjaвљeнe и зaсejaнe, oднoснo зaсaђeнe пoвршинe пoд oдгoвaрajућoм културoм и тo сaмo зa oбрaдивo пoљoприврeднo зeмљиштe.

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства која се додељују у складу са Зaкoнoм пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу (“Сл. глaсник РС”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016)

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:  1. март текуће године.

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 30. април текуће године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку (“Сл. глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe )

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 9.779.972.800,00РСД бесповратних средстава

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Приjaвљeнe и зaсejaнe, oднoснo зaсaђeнe пoвршинe пoд oдгoвaрajућoм културoм (све културе наведене у Шифарнику биљне производње и других намена земљишних парцела који је саставни део Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасивни статус пољопривредног газдинства (“Сл. глaсник РС”, бр. 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017, 44/2018 – др. зaкoн, 102/2018 и 6/2019), осим природних ливада и пашњака у оквиру групе култура крмно биље дo нajвишe 20 хектара и тo сaмo зa oбрaдивo пoљoприврeднo зeмљиштe.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:  Бесповратна средства намењена су пољопривредним произвођачима који се баве биљном производњом како би се обезбедили бољи услови за повећање производње (у погледу квантитета и квалитета) и смаљили трошкови улагања у исту.

НАМЕНА ПРОГРАМА: Овим подстицајним средствима смањују се трошкови биљне производње и обезбеђују се услови за повећање производње (у погледу квантитета и квалитета), а тиме и конкурентности произведених пољопривредних производа. Примена ове мере такође има за циљ и повећање приноса кроз адекватну употребу инпута у производњи. Мером регресирања пољопривредне производње део (варијабилних) трошкова пољопривредног газдинства се субвенционише, чиме се газдинству увећавају приходи, појефтињује производња, повећава конкурентност и омогућава потпунија примена агротехничких мера.

УСЛОВИ:

Захтев се подноси једанпут годишње, у два примерка од 1. марта до 30. априла текуће године, на Обрасцу – Захтев за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи у текућој години Захтев чини саставни део ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ОСНОВНЕ ПОДСТИЦАЈЕ У БИЉНОЈ ПРОИЗВОДЊИ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ТИХ ПОДСТИЦАЈА / (“Сл. гласник РС”, бр. 29/2013, 9/2016 и 44/2018 – др. закон)

Захтев садржи: податке о подносиоцу; податке о култури која је засејана, односно засађена (шифра, назив и површина) и збиру површина под културама наведеним у захтеву, а које су пријављене у Регистар пољопривредних газдинстава; место и датум подношења захтева, потпис подносиоца захтева и печат (ако је подносилац захтева предузетник или правно лице).

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Више информација можете пронаћи на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде / Управа за аграрна плаћања / Актуелни подстицаји

http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2013/03/aktuelna-verzija-pravilnika-o-nachinu ostvarivanja-prava-na-podsticaje-u-biljnoj-proizvodnji-i-obrascu-zahteva-za-ostvarivanje-tih-podsticaja.pdf

КОНТАКТ :

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Немањина 22-26

Група за производњу и тржиште ратарских производа

+381 11 3620-773

 mcupric@minpolj.gov.rs