Подизање нових вишегодишњих засада воћа и хмеља

Програм је ЗАТВОРЕН

Програм подршке за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља за 2020. годину.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Реализација програма се врши на основу рефундације средстава за воћне засаде који су подигнути на јесен претходне и пролеће текуће календарске године.

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  од 01. маја до 31. августа 2020. године (текућа календарска година)

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  30 дана за административну контролу која се односи на поднету документацију и још 30 дана да инспектор изврши контролу и сачини записник на лицу места, након чега може да се изврши исплата подстицаја у складу са Законом општем управном поступку ( “Сл. гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење )

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА : 238.198.000,00 РСД бесповратних средстава

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Износ одобрене бесповратне помоћи у висини до 50% од вредности трошкова, а за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди у износу од 65% у максималном износу до 15 милиона динара. Минимални износ не постоји

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Упправа за аграрна плаћања и Управа зазаштиту биља (фитосанитарна инспекција).

ЦИЉНА ГРУПА

 1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) правно лице, и то: привредно друштво, земљорадничка задруга и  научноистраживачка организација, школа, задужбина, манастир и црква. црква.

ТИП МЕРЕ: Мера се односи на рефундацију средстава за ново подигнуте засаде воћа на јесен претходне и пролеће текуће године. Средства која се додељују су бесповратна. Може се комбиновати са мером кредитне подршке за подизање  засада за произвођаче који немају готовинска средства да уложе и чекају рефундацију бесповратних средстава. Истовремено се аплицира за исти новоподигнути засада воћа кроз меру руралног развоја и кроз меру кредитне политике. Кредитом странка добија одмах финансијска средства како би извршила куповину садног материјала и има грејс период од годину дана након чега почиње са отплатом. У тих годину дана  може добити за тај исти засад повраћај средстава кроз меру руралног развоја и та бесповратна средства искористити за отплату кредита.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

 НАМЕНА ПРОГРАМА:

Средства опредељена Програмима намењена су за:

1) подршку подизања нових производних засада са савременом технологијом гајења воћака и хмеља, без наслона и са наслоном;

2) припрему земљишта за подизање производних засада.

Подстицаји за подизање производних засада обухватају следеће трошкове: набавку садница воћака – у максималном износу до 10.000.000 дин; набавку наслона – у максималном износу до 3.300.000 дин; обраду земљишта и садњу – у максималном износу до 1.500.000 дин; анализу земљишта (хемијску и механичку) – у максималном износу до 200.000 динара.

Минимална површина засада за који се може остварити подстицај је 0,10 хектара за јагодасте врсте воћа, односно 0,30 хектара за дрвенасто воће (јабучасто, коштичаво и језграсто). Максимална површина не постоји.

УСЛОВИ:

Ради остваривања права на подстицаје морају да буду испуњени одговарајући услови у погледу:

1) лица утврђених законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју (у даљем тексту: закон);

2) времена подизања засада;

3) земљишта;

4) површине производног засада;

5) сортне и здравствене исправности садница;

6) броја посађених садница, односно број постављених садница боровнице у саксијама/врећама са супстратом;

7) броја примљених садница;

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Правилник о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља може се наћи на сајту Управе за аграрна плаћања:

http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-programima-za-investicije-u-poljoprivredi-za-unapredjenje-konkurentnosti-i-dostizanje-standarda-kvaliteta-kroz-podrsku-podizanja-visegodisnjih-proizvodnih-zasada-vocaka-vinov/

Детаљнији опис горе наведених услова дат је у поменутом правилнику.

КОНТАКТ :


Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Маријана Цвејић, Управа за аграрна плаћања

: +381 11 3020 165

: marijana.cvejic@minpolj.gov.rs

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Колинда Хрехоровић, Сектор пољопривредне политике

: +381 11 3616 281

: kolinda@minpolj.gov.rs