Подизање нових вишегодишњих засада воћа и хмеља

Програм је ЗАТВОРЕН

Правилник о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака и хмеља

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде –  Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:  физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; правно лице и то привредно друштво, земљорадничка задруга, научноистраживачка организација, школа, задужбина, манастир и црква.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:  други квартал 2021.

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања за сваку календарску годину, у периоду од 1. маја до 30. септембра

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана за административну контролу која се односи на поднету документацију и још 30 дана да инспектор изврши контролу и сачини записник на лицу места, након чега може да се изврши исплата подстицаја у складу са Законом општем управном поступку ( “Сл. гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење )

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од 50% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65% од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди. Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 15.000.000 динара.

ТИП МЕРЕ:Ова је једна од мера руралног развоја и намењена је подршци програмима за унапређење тржишног пословања и конкурентности пољопривредног газдинства, као као програмима за достизање стандарда квалитета. Средства која се додељују су бесповратна.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА: Подстицаји за подизање производних засада обухватају подршку програмима, који се односе на:

1) подршку подизања нових производних засада са савременом технологијом гајења воћака и хмеља, без наслона и са наслоном;

2) припрему земљишта за подизање производних засада.

Прихватљиви трошкови односе се на набавку стандардних и стандардних СА садница или сертификованих садница воћака, које су набављене од правног лица, односно предузетника уписаних у Регистар произвођача садног материјала

УСЛОВИ: Право на подстицаје за подизање производних засада остварују:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства

2) предузетник;

3) правно лице, и то:

(1) привредно друштво,

(2) земљорадничка задруга,

(3) научноистраживачка организација, школа, задужбина, манастир и црква.

Навдени корисници треба да испуне опште и посебне услове прописане Правилником о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља.

Најмања површина сваког производног засада треба да износи:

0,1 ха – за сваку врсту јагодастих воћака и хмеља

0,05 ха за шумску јагоду

0,3 ха – за сваку врсту јабучастих, коштичавих и језграстих врста воћака.

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од 50% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату, односно у износу од 65% од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди

Максимални износи подстицаја за подизање производних засада, у зависности од врсте подстицаја, јесу:

1) за набавку садница воћака и хмеља – 10.000.000 динара;

2) за набавку наслона, односно коља – 3.300.000 динара;

3) за припрему земљишта, односно за набавку супстрата са сертификатом за производне засаде боровница са постављеним садницама боровница у саксијама/врећама, односно за супстрат за класичне засаде боровница на банковима – 1.500.000 динара.

4) за хемијску анализу земљишта, односно испитивање механичког састава земљишта – 200.000 динара.

Ако се подстицаји односе на производне засаде са домаћим и одомаћеним сортама воћака подстицаји се увећавају за 100.000 динара по хектару подигнутог производног засада.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и пратећа документација, доступни су на сајту Управе за аграрна плаћања:http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-za-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednog-gazdinstva-za-nabavku-novih-masina-i-opreme-za-unapredjenje-primarne-proizvodnje-biljnih-kultura/

Важна напомена: Дати подаци су оквирни. Правилник је у фази измене.

КОНТАКТ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

 Управа за аграрна плаћања

   +381 11 30 20 100; +381 11 30 20 101, +381 11 30 20 118

   uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs