Skip to main content
Програм је затворен

Обука на захтев послодавца

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Јануар 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: До утрошка средстава, а најкасније до 30.11.2022. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  60 дана од дана подношења захтева

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Национална служба за запошљавање

ЦИЉНА ГРУПА: Послодавци који припадају приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%), односно да је предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом које послује са већинским државним капиталом

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства уз услов испуњења уговорних обавеза

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:Средства су обезбеђена у финансијском плану Националне службе за запошљавање из доприноса за обавезно социјално осигурање за случај незапослености. Укупан износ за реализацију свих мера активне политике запошљавања је 6.000.000.000,00 динара.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС  

Послодавац на основу захтева може да аплицира за средства на име учешћа у финансирању трошкова обуке, зависно од дужине трајања теоријско-практичне обуке, у износу од 100.000 до 170.000,00 динара по полазнику.

Незапосленом полазнику обуке се исплаћује:

         месечна новчана помоћ у висини од 20.000,00 динара за пун фонд часова,

         средства за трошкове превоза;

Незапосленом полазнику – особи са инвалидитетом се исплаћује:

         месечна новчана помоћ у висини 20% минималне зараде утврђене у складу са прописима о раду, за пун фонд часова, ако се обука изводи у трајању од најмање 100 часова и ако особа са инвалидитетом није корисник новчане накнаде за случај незапослености, у складу са законом,

         средства за трошкове превоза, и за пратиоца ако је потребан, у висини неопорезивог износа, у складу са законом.

Уколико је повољније, за незапосленог полазника обуке – особу са инвалидитетом исплаћује се износ месечне новчане помоћи и трошкова превоза у висини утврђеног износа за незапосленог полазника обуке – остала лица.

Национална служба за запошљавање врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести за полазнике обуке, у складу са законом.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање, нема незапослених са знањима и вештинама које су неопходне послодавцима за обављање послова на конкретном радном месту, Националним акционим планом запошљавања предвиђена је реализација Мере обука на захтев послодавца.

УСЛОВИ:

Мера се реализује код послодавца који припада приватном сектору, који редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, има кадровске, просторне и техничке капацитете за реализацију мере.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Захтев за учешће у мери подноси се надлежној организационој јединици Националне службе, према месту обучавања лица или према седишту послодавца, непосредно, путем поште или електронским путем на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

КОНТАКТ :  

Информације о мери могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.