Skip to main content
Програм је затворен

Приправници са високим нивоом квалификација

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:  Национална служба за запошљавање

ЦИЉНА ГРУПА: Послодавци који припадају приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%)

 ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства уз услов испуњења уговорних обавеза

 ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:  Јануар 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  До утрошка средстава, а најкасније до 30.11.2022. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:   30 дана од дана подношења захтева

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:

Средства су обезбеђена у финансијском плану Националне службе за запошљавање из доприноса за обавезно социјално осигурање за случај незапослености. Укупан износ за реализацију свих мера активне политике запошљавања је 6.000.000.000,00 динара

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС 

 Током реализације мере послодавцу се рефундира на месечном нивоу нето минимална зарада лица увећана за 20% (за пун фонд радних часова), као и припадајући порез и доприноси за обавезно социјално осигурање. Трајање мере утврђено је законом или правилником о организацији и систематизацији послова, а Национална служба за запошљавање финансира меру најдуже до 12 месеци.         

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

 НАМЕНА ПРОГРАМА:

Мера приправништва за младе са високим образовањем подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено високо образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за рад на одређеним пословима, уз заснивање радног односа.

 УСЛОВИ:

Мера се реализује код послодавца који припада приватном сектору, који редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, има кадровске, просторне и техничке капацитете за реализацију мере.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Захтев за учешће у мери подноси се надлежној организационој јединици Националне службе, према месту рада приправника, непосредно, путем поште или електронским путем на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

КОНТАКТ :                  

Информације о мери могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.