Skip to main content
Програм је активан

Програм јавних радова за особе са инвалидитетом 2023

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Национална служба за запошљавање

ЦИЉНА ГРУПА:

Јавни радови су намењени радном ангажовању незапослених особа са инвалидитетом у циљу очувања и унапређења радних способности, односно радно-социјалне интеграције особа са инвалидитетом на тржишту рада, као и остварења одређеног друштвеног интереса. Право учешћа на јавном конкурсу имају: органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства послодавцу уз обавезу испуњења уговорне обавезе.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:  Први квартал 2023. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:   Биће накнадно утврђен

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:   30 дана од дана истека јавног конкурса

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Средства су обезбеђена у Буџету Републике Србије, за подстицање запошљавања особа са инвалидитетом путем Националне службе за запошљавање у укупном износу од 550.000.000,00 динара.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:   Послодавцу – извођачу јавног рада се исплаћују средства намењена за организовање спровођење јавних радова која се користе за:

–   накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, која се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање;  наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;

– накнаде трошкова спровођења јавног рада у свим областима једнократно, у висини од                                                                                                                                                                                   1.000,00 динара до 2.000,00 динара по лицу, у зависности од трајања јавног рада;                                                                                                   

– накнаду за трошкове обуке у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом лицу које је завршило обуку.

 

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА: Јавни радови се реализују у циљу очувања и унапређења радних способности, односно радно-социјалне интеграције особа са инвалидитетом на тржишту рада, као и остварења одређеног друштвеног интереса.

УСЛОВИ:

Документација за подношење пријаве:

  • попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са детаљно разрађеним активностима у термин плану;
  • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац – извођач јавног рада није регистрован у АПР-у;
  • фотографије места извођења јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију);
  • фотокопија лиценце за пружање услуга, у складу са прописима у области социјалне заштите – за јавне радове који се спроводе у области социјалне заштите, односно који се односе на пружање појединих услуга социјалне заштите (дневне услуге у заједници – помоћ у кући и др., услуге подршке за самостални живот – персонална асистенција и др.);
  • информације о корисницима услуга (број и структура) – за послодавцa – извођачa јавног рада из области социјалне заштите и хуманитарног рада.

Уколико послодавац – извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/предавача, осим послодавца – пружаоца услуга социјалне заштите, који подлеже обавези оспособљавања новозапослених у складу са законом.

На јавним радовима се радно ангажују најмање 3 (три) незапослене особе са инвалидитетом.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:  

 Пријава за спровођење јавног рада подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења јавног рада, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту –https://www.nsz.gov.rs/sadrzaj/javni-konkurs-za-organizovanje-sprovodjenja-javnih-radova-na-kojima-se-angazuju-nezaposlene-osobe-sa-invaliditetom-u-2023-godini/9788

КОНТАКТ :

Све информације могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе за запошљавање, преко Позивног центра Национaлне службе за запошљавање: 0800-300-301 и на сајту www.nsz.gov.rs