Skip to main content
Програм је активан

Програм јавних радова за остала лица 2023

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Први квартал 2023. године

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:  Национална служба за запошљавање

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства послодавцу, уз обавезу испуњења уговорних обавеза.

ЦИЉНА ГРУПА: Јавни радови су намењени радном ангажовању радно способних корисника новчане социјалне помоћи, Рома, лица без завршене средње школе, лица која посао траже дуже од 18 месеци, особа са инвалидитетом.  Право учешћа на јавном конкурсу имају: органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  30 дана од дана истека јавног конкурса

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА  За наведену меру, средства су обезбеђена Финансијским планом Националне службе за запошљавање за 2023. годину. Укупан износ за реализацију свих мера активне политике запошљавања износи 6.300.000.000,00  динара.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС  

Послодавцу- извођачу јавног рада се исплаћују средства намењена за организовање спровођење јавних радова која се користе за:                                                                                               

    –   накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, која се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање;  наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;

 – накнаде трошкова спровођења јавног рада у свим областима једнократно, у висини од  1.000,00 динара до 2.000,00 динара по лицу, у зависности од трајања јавног рада;             – накнаду за трошкове обуке у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом лицу које је завршило обуку.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Јавни радови су се реализују у циљу очувања и унапређења радних способности незапослених као и остваривања одређеног друштвеног интереса.

УСЛОВИ:

Документација за подношење пријаве:

  • попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са детаљно разрађеним активностима у термин плану;
  • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац – извођач јавног рада није регистрован у АПР-у;
  • фотографије места извођења јавног рада – за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију);
  • фотокопија лиценце за пружање услуга, у складу са прописима у области социјалне заштите – за јавне радове који се спроводе у области социјалне заштите, односно који се односе на пружање појединих услуга социјалне заштите (дневне услуге у заједници – помоћ у кући и др., услуге подршке за самостални живот – персонална асистенција и др.);
  • информације о корисницима услуга (број и структура) – за послодавцa – извођачa јавног рада из области социјалне заштите и хуманитарног рада.

Уколико послодавац – извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/предавача, осим послодавца – пружаоца услуга социјалне заштите, који подлеже обавези оспособљавања новозапослених у складу са законом.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Пријава за спровођење јавног рада подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења јавног рада, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту- https://www.nsz.gov.rs/sadrzaj/javni-konkurs-za-organizovanje-sprovodjenja-javnih-radova-na-kojima-se-angazuju-nezaposlena-lica-u-2023-godini/9791

КОНТАКТ : Све додатне информације у вези јавног конкурса,  могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе за запошљавање, преко Позивног центра Национaлне службе за запошљавање, телефон: 0800-300-301.