Skip to main content
Програм је затворен

Програм стицања практичних знања

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Национална служба за запошљавање

ЦИЉНА ГРУПА:Послодавци који припадају приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%)

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства уз услов испуњења уговорних обавеза

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Јануар 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:   До утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.11.2022. године

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: Средства су обезбеђена у финансијском плану Националне службе за запошљавање из доприноса за обавезно социјално осигурање за случај незапослености. Укупан износ за реализацију свих мера активне политике запошљавања је око 6.000.000.000,00 динара

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:   Послодавцу током реализације мере Национална служба рефундира на месечном нивоу нето минималну зараду лица (за пун фонд радних часова) и припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање, трајању од 3 или 6 месеци (у зависности од врсте радног односа).

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Програм стицања практичних знања сачињава послодавац и подразумева садржаје учења у циљу стицања практичних знања и вештина за рад на конкретним пословима, у трајању од 3 месеца, а реализује се кроз:

  1. заснивање радног односа на одређено време:
  • послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe у трајању од 3 месеца и има обавезу да задржи лице у радном односу још 3 месеца након завршетка програма (укупно трајање 6 месеци);
  1. заснивање радног односа на неодређено време (на почетку програма или до истека трећег месеца, односно завршетка програма):
  • послодавац остварује право на накнаду трошкова зараде за укљученo лицe у трајању од 3 месеца и има право на накнаду трошкова зараде за још 3 месеца, односно у укупном трајању од 6 месеци; послодавац има обавезу да задржи лице у радном односу још најмање 6 месеци након истека периода финансирања (укупно трајање 12 месеци).

УСЛОВИ:

Мера се реализује код послодавца који припада приватном сектору, који редовно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, има кадровске, просторне и техничке капацитете за реализацију исте.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА Захтев за учешће у мери подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту рада лица или седишту послодавца, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети са сајта www.nsz.gov.rs.

КОНТАКТ
Информације о мери могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.