Skip to main content
Програм је активан

Рефундација трошкова подршке ОСИ 2023

Рефундацијa трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима у 2023. години за програме:

 

А) Рефундација трошкова зараде лицу ангажованом на пружању стручне подршке на радном месту – радна асистенција

Б) Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног места

 

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 20.фебруар 2023. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 31.12.2023. године.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  30 дана од дана подношења захтева

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА  : Средства су обезбеђена у Буџету Републике Србије, за подстицање запошљавања особа са инвалидитетом путем Националне службе за запошљавање у укупном износу од 550.000.000,00 динара.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:  

За програм А) Рефундација трошкова зараде лицу ангажованом на пружању подршке на радном месту – радна асистенција послодавцу се за лице ангажовано на пружању стручне помоћи рефундирају:

  • трошкови исплаћене нето зараде, за пун фонд радних сати, односно сразмерно броју радних сати пружене стручне подршке особи са инвалидитетом у односу на месечни фонд радних сати, у висини до 50.000 динара месечно и
  • трошкови припадајућих пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање

За програм Б) Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног места послодавцу се могу одобрити средства у једнократном износу до 400.000,00 динара по особи са инвалидитетом.

Висина рефундације трошкова подршке не сме да буде већа од 100% оправданих додатних трошкова, док је дозвољени износ државне помоћи по послодавцу – учеснику на тржишту, за надокнаду додатних трошкова запошљавања особа са инвалидитетом, на годишњем нивоу, утврђен прописима о државној помоћи.

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Национална служба за запошљавање

ЦИЉНА ГРУПА:Мера је намењена запошљавању незапослених особа са инвалидитетом, које се запошљавају под посебним условима, пријављених на евиденцију Националне службе за запошљавање.

За средства по јавном конкурсу могу да конкуришу  послодавци, привредни субјекти у смислу прописа о државној помоћи, односно свако правно и физичко лице, независно од правног облика и начина финансирања, које у обављању економске делатности учествује у производњи и промету робе или пружању услуга на тржишту.

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства – хоризонтална државна помоћ – рефундација додатних трошкова за запошљавање особа са инвалидитетом (прилагођавање радног места), у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом и прописима о државној помоћи.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

А) Рефундација трошкова зараде лицу ангажованом на пружању стручне подршке на радном месту – радна асистенција

Послодавац који запосли особу са инвалидитетом којој је потребна стручна подршка на радном месту, може остварити право на рефундацију трошкова зараде за лице које је ангажовано на пружању стручне подршке новозапосленоj особи са инвалидитетом, само за време док пружа стручну пoмоћ, а најдуже 12 месеци.

Б) Рефундација примерених трошкова прилагођавања радног места

Послодавац који запосли особу са инвалидитетом којој је потребно прилагођавање радног места може остварити право на рефундацију примерених трошкова прилагођавања радног места у једнократном износу. Под прилагођавањем радног места подразумева се техничко и технолошко опремање радног места, средстава за рад, простора и опреме у складу са могућностима и потребама запослене особе са инвалидитетом.

НАМЕНА ПРОГРАМА:

 

Средства опредељена за меру намењена су за додатну финансијску подршку послодавцима за запошљавање особа са инвалидитетом, које се запошљавају под посебним условима, кроз финансирање трошкова зараде лицу ангажованом на пружању подршке на радном месту – радна асистенција и/или примерених трошкова прилагођавања радног места за особу коју запошљава.

 

УСЛОВИ:

Рефундација се одобрава послодавцу под условом:

  • да запошљава особу са инвалидитетом пријављену на евиденцију незапослених Националне службе за запошљавање;
  • да је захтев са пратећом документацијом поднет у року од 30 дана од дана заснивања радног односа са особом са инвалидитетом;
  • да лице за које се подноси захтев има статус особе са инвалидитетом којa се запошљава под посебним условима (решење о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења којим је утврђен 2. степен тешкоћа и препрека у раду);
  • да обавља делатност минимум 3 месецa пре подношења захтева за рефундацију трошкова подршке;
  • да има најмање једно запослено лице у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;
  • да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање запослених, у законским роковима;
  • да не запошљава особе са инвалидитетом којe су у периоду од 3 месеца пре подношења захтева за рефундацију трошкова биле у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем подносиоцем захтева.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Захтев са осталом документацијом подноси се надлежној организационој јединици Националне службе за запошљавање, према месту рада или седишту послодавца, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Националне службе за запошљавање или преузети на сајту- https://www.nsz.gov.rs/sadrzaj/javni-konkurs-za-refundaciju-troskova-podrske-osobama-sa-invaliditetom-koje-se-zaposljavaju-pod-posebnim-uslovima-u-2023-godini/9789

 

КОНТАКТ : Све информације могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе за запошљавање, преко Позивног центра Национaлне службе за запошљавање: 0800-300-301 и на сајту                                    www.nsz.gov.rs