Skip to main content
Програм је активан

Субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих 2023

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:  Национална служба за запошљавање

ЦИЉНА ГРУПА: Субвенција је намењена послодавцима који припадају приватном сектору са статусом предузетника или правног лица које активно обавља регистровану делатност и код којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100% ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији, а који припадају категоријама теже запошљивих у складу са јавним позивом, и то: млади до 30 година старости – без завршеног средњег образовања, млади у домском смештају, хранитељским породицама и старатељским породицама; старији од 50 година; Роми; особе са инвалидитетом; радно способни корисници новчане социјалне помоћи; незапослени који се налазе на евиденцији незапослених дуже од 12 месеци; жртве породичног насиља.

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства послодавцу уз обавезу испуњења уговорних обавеза.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 20. фебруар 2023. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  До утрошка расположивих средстава, а најкасније до 30.11.2023. године.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  30 дана од дана подношења захтева.

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: За наведену субвенцију, средства су обезбеђена Финансијским планом Националне службе за запошљавање за 2022. годину. Укупан износ за реализацију свих мера активне политике запошљавања износи 6.300.000.000,00  динара.

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС :  У распону од 200.000,00 до 300.000,00 динара у зависности од категорије теже запошљивих лица и степена развијености локалне самоуправе у којој се лице запошљава.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Субвенција је намењена послодавцима који припадају приватном сектору са статусом предузетника или правног лица које активно обавља регистровану делатност и код којих је удео приватног капитала у власничкој структури 100% ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији, а који припадају категоријама теже запошљивих у складу са јавним позивом.

УСЛОВИ:

Право на доделу Субвенције послодавац може остварити под условом да:

 • припада приватном сектору са статусом предузетника или правног лица код којих је удео приватног капитала у власничкој структуру 100%;
 • регистрован је и није имао прекид обављања делатности најмање три месеца пре датума подношења захтева;
 • да измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима и има најмање једног запосленог (под запосленим лицем, у складу са законом, подразумева се свако лице пријављено на обавезно социјално осигурање);
 • последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
 • измирио је раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује;
 • налази се у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћи;
 • не запошљава лица која су у периоду од шест месеци пре подношења захтева за доделу Субвенције била у радном односу код тог послодавца, односно код послодавца који је оснивач или повезано лице са послодавцем, подносиоцем захтева.

Право на Субвенцију не могу остварити:

 • код којих се број запослених смањио у претходна три месеца, осим у следећим случајевима: остваривање права на пензију, смрт запосленог, отказ од стране запосленог и истек рада на одређено време;
 • који су користили субвенцију по јавном позиву за иста лица у току претходнe три годинe, рачунајући од дана одобравања средстава;
 • који обављају делатности које се не финансирају према списку делатности који је сaставни део овог јавног позива;
 • за раднике које би уступили другом послодавцу;
 • ради запошљавања лица која у том привредном субјекту имају статус оснивача, директора, законских и других заступника, прокуриста, чланова друштва.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Захтев са бизнис планом подноси се надлежној организационој јединици Национaлне службе према месту рада лица, непосредно, путем поште или електронским путем, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту https://www.nsz.gov.rs/sadrzaj/javni-poziv-poslodavcima-za-dodelu-subvencije-za-zaposljavanje-nezaposlenih-lica-iz-kategorije-teze-zaposljivih-u-2023-godini/9794

КОНТАКТ :

Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености јединица локалне самоуправе у Републици Србији, могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.