Подстицаји младим пољопривредницима

Програм је У ПРИПРЕМИ

 

Подстицаји програмима за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за   аграрна плаћања

РОК ЗА ПРИЈАВУ: Поступак се покреће пријавом на конкурс

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:Максимални износ подстицаја по кориснику је 1.500.000 динара

ЦИЉНА ГРУПА:  Млади у руралним подручјима (од 18 до 40 година живота), носиоци комерцијалног пољопривредног газдинства у активном статусу. Услов за остваривање подстицаја је да је газдинство основано и први пут уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) почев од 1. јануара године која претходи години у којој подноси пријаву на конкурс и налази се у активном статусу.

ТИП МЕРЕ: Ова је једна од мера руралног развоја које се спроводе у циљу диверсификације прихода и унапређења квалитета живота у руралним подручјима

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА: Подстицаји су намењени новооснованим газдинствима како би кроз набавку неопходне опреме и механизације покренули/ унапредили пољоприврену производњу на својим газдинствима

УСЛОВИ:

Право на подстицај има пунолетни млади пољопривредник, носилац комерцијалног пољопривредног газдинства у активном статусу, уколико је као носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства први пут уписан у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) почев од 1. јануара године која претходи години у којој подноси пријаву на конкурс и налази се у активном статусу. На дан подношења пријаве на конкурс пољопривредник мора да има навршених 18, а у календарској години у којој подносе пријаву највише 40 година живота.

Подстицаји обухватају подршку програмима за инвестиције у:

  • развој и унапређење примарне биљне производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника кроз набавку машина и опреме

2) развој и унапређење примарне сточарске производње на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника кроз набавку машина и опреме

3) развој и унапређење примарне сточарске производње кроз набавку квалитетних приплодних грла на пољопривредним газдинствима младих пољопривредника.

Подстицаји се утврђују у износу од 75 % од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ ПДВ-а

Поступак за остваривање права на подстицај покреће се пријавом на Конкурс који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања.

Уз пријаву на конкурс подносилац, поред осталог доставља предрачун за набавку инвестиција не старији од 30 дана (профактура, предуговор, понуда или друга врста предрачуна) и изјаву добављача да може извршити испоруку предмета инвестиције у року од 6 месеци од дана издавања предрачуна и да нема својство повезаног лица са подносиоцем пријаве.

Након пријема решења о одбравању, подносилац у року од 90 дана у потпуности реализује прихватљиву инвестицију из предрачуна и подносе Управи прописану документацију којом се доказује реализација инвестиције.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:  Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и конкурсна документација, може се видети на сајту Управе за аграрна плаћања:  http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-programima-za-diversifikaciju-dohotka-i-unapredjenje-kvaliteta-zivota-u-ruralnim-podrucjima-kroz-podrsku-mladim-poljoprivrednicima-2/

КОНТАКТ :

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

Управа за аграрна плаћања

+381 11 30 20 100; +381 11 30 20 101, +381 11 30 20 118

uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs