ИПАРД -Мера 7 Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања

Програм је АКТИВАН

Инструмент за претприступну помоћ у области руралног развоја за програмски период 2014.до 2020. године (ИПАРД II програм)/ Мера 7 – Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА : Право на ИПАРД подстицаје остварује предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга. Услов за остваривање подстицаја је да је лице које остварује право на ИПАРД подстицај уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (РПГ) и налази се у активном статусу.

TИП МЕРЕ: Кроз Меру 7 – Диверсификација пољопривредних газдинстава и развој пословања додељују се бесповратна средства за подршку инвестицијама у рурални туризам. Кроз Меру 7 потенцијални корисници могу остварити повраћај и до 65% уложеног новца и то за широк спектар инвестиција: од изградње и реконструкције објеката за смештај до пејзажног уређења дворишта, изградње терена за рекреацију, простора за дегустацију и продају хране и пића, набавку бицикала, израду веб-сајта за приказ угоститељско-туристичке понуде, набавку опреме за производњу енергије из обновљивих извора и др.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 23. септембар 2021. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 17. децембар 2021. године

Јавни позив нарочито садржи рок за подношење захтева за одобравање пројекта, износ расположивих средства за расписани позив, образац захтева, обавезну документацију и друге податке везане за конкретан позив.

Индикативни План јавних позива налази се  на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања и може се преузети преко линка: http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  9 месеци

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 1.763.703.000 РСД бесповратних средстава

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ: Минимални износ подстицаја је 5.000 евра, а максимални износ подстицаја је 300.000 евра

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА: Главни циљ Мере 7 – Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања је пружање подршке недовољно диверзификованој економији руралних подручја, која је високо зависна од сектора пољопривредне производње и коришћења природних ресурса. У том смислу, подршка кроз Меру 7 треба да допринесе побољшању могућности за запошљавање у руралним подручјима и увећању прихода домаћинстава, као и повећању атрактивности руралних подручја као места за рад и живот, у циљу смањења одлива становништва из ових подручја.

Кроз Меру 7 потенцијални корисници могу остварити повраћај и до 65% уложеног новца и то за широк спектар инвестиција: од изградње и реконструкције објеката за смештај до пејзажног уређења дворишта, изградње терена за рекреацију, простора за дегустацију и продају хране и пића, набавку бицикала, израду веб-сајта за приказ угоститељско-туристичке понуде, набавку опреме за производњу енергије из обновљивих извора и др.

НАМЕНА ПРОГРАМА:Мера 7 – Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања реализује се у руралним подручјима Републике Србије, која су дефинисана за потребе њеног спровођења. Рурална подручја су подручја насељених места на територији Региона Војводине, Београдског региона, Региона Шумадије и Западне Србије и Региона Јужне и Источне Србије, у складу са законом којим се уређује регионални развој, са густином насељености мањом од 150 становника по km2.

УСЛОВИ:

Потенцијални корисници Мере 7 – Диверзификација пољопривредних газдинстава и развој пословања су физичка лица, предузетници и привредна друштва (разврстана у микро или мала правна лица).

Подносилац захтева мора да испуњава опште услове прихватљивости прописане важећим правилником за спровођење Мере 7.

Мером 7 предвиђена је подршка инвестицијама у области руралног туризма и то кроз изградњу (градња, доградња, реконструкција, адаптација, санација и инвестиционо одржавање), као и опремање:

  1. угоститељских објеката за смештај (објекти домаће радиности, сеоско туристичко домаћинство, хотел, камп и сл.);
  2. пратећих објеката за пружање угоститељских/туристичких услуга

(базени и wellness објекти; објекти за складиштење, продају и дегустацију хране и пића; објекти за држање животиња; туристичка инфраструктура, објекти за рекреацију и сл.) и

  1. спољашњих простора – за јахање, риболов на површинским водама, бициклизам, као и механизацију, машине и опрему у сврху

угоститељства/туризма.

Поред инвестиција у изградњу и опремање, у оквиру Мере 7 прихватљиве су и инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора, уколико се енергија из обновљивих извора користи за сопствену потрошњу у циљу обављање регистроване угоститељске, односно туристичке делатности. Вишак произведене енергије је дозвољено испоручити у електроенергетски систем Прихватљиви трошкови за које се одобравају ИПАРД подстицаји дати су у Листи прихватљивих инвестиција и трошкова која је саставни део важећег правилника за спровођење Мере 7.

Поступак за остваривање права на ИПАРД подстицаје састоји се од две фазе: фазе одобравања пројекта и фазе одобравања исплате. Свака фаза завршава се издавањем решења – решење о одобравању пројекта и решење о одобравању исплате. Између ове две фазе, корисник ИПАРД подстицаја реализује своју инвестицију на начин и у року утврђеном решењем о одобравању пројекта. Битан елемент самог поступка је и контрола на лицу места, која се спроводи најмање три пута, и то: пре одобравања пројекта, после реализације инвестиције а пре исплате ИПАРД подстицаја и након исплате ИПАРД подстицаја у току петогодишњег периода у коме је корисник у обавези да поштује обавезе прописане решењем о исплати ИПАРД подстицаја.

Поступак се покреће подношењем захтева за одобравање пројекта на основу јавног позива који расписује министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања.

Уз захтев за одобравање пројекта подносилац прилаже три понуде, упоредиве по садржају и по спецификацијама, за сваки предмет инвестиције и за нереализоване опште трошкове чија вредност прелази 10.000 евра, односно једну понуду за сваки појединачни предмет инвестиције / нереализоване опште трошкове чија вредност не прелази 10.000 евра у динарској противвредности према месечном курсу Европске комисије у месецу који претходи месецу у коме је објављен јавни позив. За реализоване опште трошкове, настале пре подношења захтева, подносилац подноси рачун (без обзира на њихову висину).

Корисник остваруje право на одобравање пројекта ако докаже своју економску одрживост и одрживост пројекта на крају инвестиционог периода, кроз пословни план. Пословни план достављају сви корисници, и то: – за инвестиције вредности до 50.000 евра доставља се једноставан пословни план, док се за инвестиције вредности веће од 50.000 евра доставља се сложен пословни план.

ИПАРД подстицаји утврђују се у износу до 65% од вредности прихватљивих трошкова инвестиције умањеном за износ пореза на додату вредност.

Сва улагања која су суфинансирана у оквиру ИПАРД II програма треба да садрже информације о улози, односно суфинансирању од стране Европске уније, тј. ИПАРД II програма. Означавање инвестиције је обавеза корисника којом се шира јавност информише о улози ЕУ у спровођењу ИПАРД II програма, али и промовише позитивни допринос ЕУ и националних фондова руралном развоју у Србији.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Јавни позив, сви неопходни обрасци уз списак документације коју треба доставити објављују се уз јавни позив, а доступни су и на интернет страници УАП (http://uap.gov.rs/javni-pozivi-ipard/) и http://uap.gov.rs/mera-7-diverzifikacija-poljoprivrednih-gazdinstava-i-razvoj/

КОНТАКТ :

Управа за аграрна плаћања

Кориснички сервис ИПАРД Инфо

+381 11 3107 013

ipard.info@minpolj.gov.rs