Подстицаји приплодна грла

Програм је АКТИВАН

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ У СТОЧАРСТВУ ЗА КВАЛИТЕТНА ПРИПЛОДНА ГРЛА

Право на подстицај има правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 3.008.084.200 РСД бесповратних средстава у 2020. години

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА:     1.фебруар 2020. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: -од 21. марта дo 31. jулa тeкућe гoдинe;

-oд 1. дo 31. jaнуaрa нaрeднe гoдинe – зa грлa укључeнa у прoизвoдњу дo 31. дeцeмбрa прeтхoднe кaлeндaрскe гoдинe. Од 1. фебруара до 31. јула текуће календарске године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС ЗА КОЈЕ ПОЈЕДИНАЦ МОЖЕ ДА АПЛИЦИРА:  

Одређени лимити:

1) најмање три приплодне млечне краве, а на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди минимум две, највише до 300 грла;

2) најмање три квалитетне приплодне товне краве или бика;

3) најмање тридесет квалитетних приплодних оваца или овнова, а а на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди најмање десет квалитетних приплодних оваца или овнова;

4) најмање десет квалитетних приплодних коза или јарчева, а а на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди најмање пет квалитетних приплодних коза или јарчева;

5) најмање десет квалитетних приплодних крмача или нерастова.

За друге врсте нису одређени лимити.

Износ подстицаја:

– подстицаје за квалитетне приплодне млечне краве у износу од 25.000 динара по грлу;

– подстицаје за квалитетне приплодне товне краве и бикове у износу од 40.000 динара по грлу;

– подстицаје за квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве у износу од 7.000 динара по грлу;

– подстицаје за квалитетне приплодне крмаче и нерастове у износу од 15.000 динара по грлу;

– подстицаје за родитељске кокошке тешког типа у износу од 60 динара по грлу;

– подстицаје за родитељске кокошке лаког типа у износу од 100 динара по грлу;

– подстицаје за родитељске ћурке у износу од 300 динара по грлу;

– подстицаје за квалитетне приплодне матице рибе шарана у износу од 500 динара по грлу;

– подстицаје за квалитетне приплодне матице рибе пастрмке у износу од 300 динара по грлу.

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства која се додељују у складу са Зaкoнoм пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу (“Сл. глaсник РС”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016)

НАМЕНА ПРОГРАМА:Подстицаји у сточарству за квалитетна приплодна грла намењени су подршци развоју сточарства кроз бесповратна средства која се исплаћују Регистрованим пољопривредним газдинствима за свако квалитетно грло пријављено на његовом пољопривредном газдинству а које је под контролом правних лица овлашћених за послове селекције – одгајивачке организације, у складу са законом којим се уређује сточарство.

УСЛОВИ: Регистровано пољопривредно газдинство у складу са Правилнику о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Сл. гласник РС“, бр. 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017, 44/2018-др. закон, 102/2018 и 6/2019)

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и конкурсна документација, може се видети на сајту Управе за аграрна плаћања:  http://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilnik-o-nacinu-ostvarivanja-prava-na-podsticaje-u-stocarstvu-za-kvalitetna-priplodna-grla/

КОНТАКТ:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

Тел: +381 11 30 20 100; +381 11 30 20 101, +381 11 30 20 118

E-mail: uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs