Подстицаји произвођачу вина и ракије

Програм је ЗАТВОРЕН

 

Подстицаји програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређења квалитета вина и ракије

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Упправа за аграрна плаћања.

ЦИЉНА ГРУПА:

1) предузетник

2) правно лице

ТИП МЕРЕ: Мера се односи на рефундацију средстава произвођачу вина без географског порекла, односно произвођачу ракије без географске ознаке порекла остварују се кроз надокнаду трошкова за лабораторијске анализе вина односно ракије, извршене од стране овлашћене лабораторије за квалитет вина, односно овлашћене лабораторије за квалитет ракије. Средства која се додељују су бесповратна.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Реализација програма се врши на основу рефундације средстава за изврсене анализе вина од 3. квартала претходне године до краја 3. квартала текуће календарске године.

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Од 1. априла до 30. септембра 2021. године (текућа календарска година)

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  30 дана за административну контролу која се односи на поднету документацију и још 30 дана да инспектор изврши контролу и сачини записник на лицу места, наконм чега може да се изврши исплата подстицаја у складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку ( “Сл. глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe )

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:-

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Износ одобрене бесповратне помоћи у висини до 50% од вредности трошкова, а за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди у износу од 65% у максималном износу до 50.000 РСД yа произвођаче вина без географског порекла, односно до 100.000 РСД за произвођаче вина са географским пореклом. Минимални износ не постоји.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Средства опредељена Програмима намењена су за:

1)       подстицаји произвођачу вина без географског порекла, ради подршке програму анализе квалитета вина; максимални износ за 5 анализа вина 50.000 динара

2)       подстицаји произвођачу вина са географским пореклом, ради подршке програму анализе квалитета вина са географским пореклом; максимални износ за 10 анализа вина 100.000 динара

3)       подстицаји удружењу произвођача вина ради подршке програму успостављања ознаке географског порекла вина; максимални износ 500.000 динара

4)       подстицаји удружењу произвођача вина са географским пореклом ради подршке програму интерне контроле квалитета вина (у даљем тексту: подстицаји удружењу произвођача вина са географским пореклом), као и промоције ознаке географског порекла вина; максимални износ 500.000 динара

УСЛОВИ:

Ради остваривања права на подстицаје морају да буду испуњени одговарајући услови у погледу:

1) да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава;

2) да је уписан у Винарски регистар и Виноградарски регистар у складу са законом којим се уређује вино;

3) је пре подношења захтева за остваривање права на подстицаје извршио плаћање трошкова лабораторијске анализе квалитета вина и сензорног оцењивања вина;

4) није остварио подстицаје за ове намене по неком другом основу.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Више информација можете пронаћи на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде / Управа за аграрна плаћања / Актуелни подстицаји

http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-programima-za-investicije-u-poljoprivredi-za-unapredjenje-konkuretnosti-i-dostizanje-standarda-kvaliteta-kroz-podrsku-unapredjenju-kvaliteta-vina-i-rakije/

 

КОНТАКТ :

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Маријана Цвејић, Управа за аграрна плаћања

+381 11 3020 165

marijana.cvejic@minpolj.gov.rs

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

мр Јелена Кузмановић, Сектор пољопривредне политике

+381 11 3033 120

jkuzmanovic@minpolj.gov.rs