Подстицаји у сектору производње вина

Програм је ЗАТВОРЕН

 

Подстицаји за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде –  Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу и задужбина регистрована у складу са законом којим се уређују задужбине и фондације.

ТИП МЕРЕ Ова је једна од мера руралног развоја и намењена је подршци програмима за унапређење тржишног пословања и конкурентности пољопривредног газдинства, као као програмима за достизање стандарда квалитета. Средства која се додељују су бесповратна.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Трећи квартал 2021.

РОК ЗА ПРИЈАВУ: Поступак се покреће пријавом на Јавни позив који се објављује сваке календарске године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  30 дана

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: /

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Подстицај одстицаји се утврђују у процентуалном износу од 60% вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност.

Максимални износи подстицаја по појединој врсти подстицаја јесу:

1) за инвестиције у изградњу објеката винарије – 30.000.000 динара;

2) за набавку нове опреме, уређаја и машина у функцији производње вина – 10.000.000 динара;

3) за опште трошкове – 1.000.000 динара.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 41.000.000 динара.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА: Предмет подстицаја у складу са овим правилником јесу прихватљиве инвестиције и трошкови у сектору производње вина који се односе на изградњу објеката винарије, општи трошак и/или куповину нове опреме, уређаја и машина, у функцији производње вина.

УСЛОВИ:

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу и задужбина регистрована у складу са законом којим се уређују задужбине и фондације.

Право на подстицаје може се остварити за прихватљиве инвестиције и који су у потпуности реализовани у периоду од 1. септембра претходне године у односу на годину у којој се подноси захтев за остваривање права на подстицаје, као и за инвестиције које су одобрене по основу предрачуна, и за трошкове припреме пројектне документације

Подстицаји се утврђују у износу до 60% прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност.

Максимални износи подстицаја по појединој врсти подстицаја јесу:

1) за инвестиције у изградњу објеката винарије – 30.000.000 динара;

2) за набавку нове опреме, уређаја и машина у функцији производње вина – 10.000.000 динара;

3) за опште трошкове – 1.000.000 динара.

Трошкови који се односе на грађење и/или доградњу објекта винарије сматрају се прихватљивим до износа од 60.000 динара по квадратном метру предметног објекта, а трошкови који се односе на реконструкцију, адаптацију и санацију постојећег објекта сматрају се прихватљивим до износа од 35.000 динара по квадратном метру предметног објекта.

Трошкови који се односе на изградњу објекта винарије прихватљиви су до укупно 1.000 m² бруто грађевинске површине објеката, а трошкови изградње дегустационе сале прихватљиви су до 30% укупне површине ових објеката

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 41.000.000 динара.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и пратећа документација, доступни су на сајту Управе за аграрна плаћања:http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-za-investicije-u-preradu-i-marketing-poljoprivrednih-i-prehrambenih-proizvoda-u-sektoru-proizvodnje-vina/

Важна напомена: Дати подаци су оквирни. Правилник је у фази измене.

КОНТАКТ :

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

Управа за аграрна плаћања

+381 11 30 20 100; +381 11 30 20 101, +381 11 30 20 118

 uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs