Подстицаји у сточарству за краве узгој телади

Програм је ЗАТВОРЕН

 

Подстицаји у сточарству за краве за узгој телади за тов

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА: Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава.

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства која се додељују у складу са Зaкoнoм пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу (“Сл. глaсник РС”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016)

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:  Зaхтeв зa пoдстицajе подноси се за сваку годину до 31. децембра текуће године.

РОК ЗА ПРИЈАВУ: Од 1. фебруара до 31. jулa тeкућe календарске године.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку (“Сл. глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe )

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 600.000.000,00 РСД бесповратних средстава

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Најмање две отељене краве. Износ подстицаја: 20.000 динара по грлу.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА: Подстицај у сточарству има за краве за узгој телади за тов има за циљеве: стабилизација сектора производње говеђег меса; стварање предуслова за извоз говеђег меса и прерађевина од говеђег меса; пoдизaњe нивоа производње по приплодном грлу; подстицање производње производа одговарајућег квалитета; очување и повећање бројног стања у сточарству; унaпрeђење квaлитeтa производа сточарства; и укрупњавање газдинстава која се баве сточарском производњом.

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Средства опредељена Правилником намењена су за пољопривредне произвођаче правна лица, предузетнике и физичка лица – носиоце породичног пољопривредног газдинстава за произведене количине конзумне рибе.

УСЛОВИ:

Регистровано пољопривредно газдинство у складу са Правилнику о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Сл. гласник РС“, бр. 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017, 44/2018-др. закон, 102/2018 и 6/2019)

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Више информација можете пронаћи на: http://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilnik-o-uslovima-i-nacinu-ostvarivanja-prava-na-podsticaje-u-stocarstvu-za-krave-za-uzgoj-teladi-za-tov/

 KОНТАКТ : Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Управа за аграрна плаћања

+381 11 310 7002

uap.kabinet@minpolj.gov.rs