Подстицаји за електрификацију поља

Програм је АКТИВАН

 

Подстицаји за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за електрификацију поља

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде –  Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА  : Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:  физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу; средња школа;  научноистраживачка организација у области пољопривреде.

ТИП МЕРЕ:Ова је једна од мера руралног развоја и намењена је подршци програмима за унапређење тржишног пословања и конкурентности пољопривредног газдинства, као као програмима за достизање стандарда квалитета. Средства која се додељују су бесповратна.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Први квартал 2021.

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Поступак се покреће пријавом на Јавни позив који се објављује сваке календарске године.

Јавни позив за подношење захтева за одобравање подстицаја за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за електрификацију поља у 2021. години, одређује да се захтев за остваривање права на подстицаје подноси се у периоду од 1. фебруара до 1. септембра 2021. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  30 дана

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС :Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од 90% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Предмет подстицаја су прихватљиви трошкови инвестиције за електрификацију поља, који обухвата:

1) набавку каблова и остале пратеће опреме;

2) припрему терена;

3) прикључак на електро мрежу.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; 2) предузетник; 3) привредно друштво; 4) земљорадничка задруга – која има најмање пет чланова задруге

Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од 90% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност.

Поступак за остваривање права на подстицај се покреће подношењем захтева на Јавни позив који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, а који се објављује на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и пратећа документација, доступни су на сајту Управе за аграрна плаћања: http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/5752-2/

Важна напомена: Дати подаци су оквирни. Правилник је у фази измене.

КОНТАКТ :
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

Управа за аграрна плаћања

+381 11 30 20 100; +381 11 30 20 101, +381 11 30 20 118

uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs