Подстицаји за органску биљну производњу

Програм је ЗАТВОРЕН

Подстицаји за органску биљну производњу

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:  Министарствo финансија – Управи за трезор зa рaчун и у име Mинистaрствa пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:  Од 03. маја 2021 године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  до 30. јуна текуће године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку ( “Сл. глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe )

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА : 40.000.000,00 РСД бесповратних средстава

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Приjaвљeнe и зaсejaнe, oднoснo зaсaђeнe пoвршинe пoд oдгoвaрajућoм културoм дo нajвишe 20 хектара и тo сaмo зa oбрaдивo пoљoприврeднo зeмљиштe.

Износ подстицаја:

-26.000 динара / ha

-Максималан износ по кориснику 520.000,00 РСД

ЦИЉНА ГРУПА: Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинстава

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства која се додељују у складу са Зaкoнoм пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу (“Сл. Гглaсник РС”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016)

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА: Бесповратна средства намењена су пољопривредним произвођачима који се баве органском биљном производњом како би се обезбедили бољи услови за повећање производње (у погледу квантитета и квалитета) и смаљили трошкови улагања у исту.

НАМЕНА ПРОГРАМА: Овим подстицајним средствима смањују се трошкови органске биљне производње и обезбеђују се услови за повећање производње (у погледу квантитета и квалитета), а тиме и конкурентности произведених пољопривредних производа. Примена ове мере такође има за циљ и повећање приноса кроз адекватну употребу инпута у производњи. Мером регресирања пољопривредне производње део (варијабилних) трошкова пољопривредног газдинства се субвенционише, чиме се газдинству увећавају приходи, појефтињује производња, повећава конкурентност и омогућава потпунија примена агротехничких мера.

УСЛОВИ:

Право на подстицаје остварује лице које има:

  1. Регистровано пољопривредно газдинство у складу са Правилнику о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Сл. гласник РС“, бр. 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017, 44/2018-др. закон, 102/2018 и 6/2019).
  2. 2. Закључен уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи са овлашћеном контролном организацијом који важи за годину за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја, односно у случају групне сертификације закључен уговор о сарадњи са произвођачем и да је у уговору који је тај произвођач закључио са овлашћеном контролном организацијом подносилац захтева наведен као произвођач кооперант, у складу са посебним прописом којим се ближе уређује контрола и сертификација у органској производњи и методе органске производње;
  3. 3. У случају закупа пољопривредног земљишта на коме се обавља органска производња или у случају земљишта које је добијено на коришћење закључен уговор о закупу, односно о коришћењу земљишта најмање три године од дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу;
  4. 4. У наредне три године од године за коју је остварено право на подстицаје за органску биљну производњу примењивање методе органске биљне производње у складу са законом којим се уређује органска производња, на катастарским парцелама за које је остварено право на подстицаје за органску биљну производњу.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:

Више информација можете пронаћи на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде / Управа за аграрна плаћања / Актуелни подстицаји

http://uap.gov.rs/pravilnici/organska/pravilnik-o-koriscenju-podsticaja-za-organsku-biljnu-proizvodnju-2/

КОНТАКТ : Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Немањина 22-26

Група за органску производњу

+381 11 3615-137

јеlena.milic@minpolj.gov.rs