Подстицаји за органску сточарску производњу

Програм је АКТИВАН

Подстицаји за органску сточарску производњу

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде –  Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА : Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:  физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу; средња школа;  научноистраживачка организација у области пољопривреде.

TИП МЕРЕ: Ова је једна од мера руралног развоја и намењена је подршци програмима за очување и унапређење животне средине и природних ресурса.  Средства која се додељују су бесповратна.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Јануар 2021

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Захтев за остваривање права на подстицаје у органској сточарској производњи за тов јунади; тов јагњади; тов јаради; тов свиња; краве дојиље; кошнице пчела; производњу конзумне рибе; краве за узгој телади за тов; квалитетне приплодне млечне краве; квалитетна приплодна грла подносе се од 16. марта до 15. октобра текуће календарске године.

Захтев за премију за млеко подноси се непосредно или преко правног лица односно предузетника, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, Министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања, и то за:

1) први и други квартал (1. јануар – 30. јун календарске године) – од 1. јула до 15. јула текуће године,

2) трећи квартал (1. јул – 30. септембар календарске године) – од 1. октобра до 15. октобра текуће године,

3) четврти квартал (1. октобар – 31. децембар календарске године) – од 1. јануара до 15. јануара наредне календарске године.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА 30 дана

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 160.000.000 РСД бесповратних средстава

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Подстицаји се утврђују у одговарајућем износу по врсти поједине мере који се увећава 40% од износа за подстицаје који се за исту врсту мере исплаћују у конвенционалној производњи

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:Програмом су обухваћене следеће врсте подстицаја у пољопривреди:

1) премија за млеко произведено методом органске производње;

2) тов јунади; јагњади; јаради; свиња;

3) краве дојиље;

4) кошнице пчела;

5) производњу конзумне рибе;

6) краве за узгој телади за тов;

7) квалитетне приплодне млечне краве; квалитетне приплодне товне краве и бикове, квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве; квалитетне приплодне крмаче и нерастове, родитељске кокошке тешког типа; родитељске кокошке лаког типа; родитељске ћурке; квалитетне приплодне матице риба шарана и квалитетне приплодне матице риба пастрмке.

Подстицаји се утврђују у одговарајућем износу по врсти поједине мере који се увећава 40% од износа за подстицаје који се за исту врсту мере исплаћују у складу са посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Право на подстицаје остварује правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које поред услова прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно посебним прописима којима се ближе уређују услови за остваривање права на премију за млеко, подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, подстицаје у сточарству за краве дојиље, кошнице пчела, производњу конзумне рибе, краве за узгој телади за тов и подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла, испуњава и услов да је са овлашћеном контролном организацијом закључило уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи који важи за годину за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја, односно у случају групне сертификације да је закључило уговор о сарадњи са произвођачем, као и да је у уговору који је тај произвођач закључио са овлашћеном организацијом подносилац захтева наведен као произвођач кооперант, у складу са посебним прописом којим се ближе уређује контрола и сертификација у органској производњи и методе органске производње.

Захтеви се подносе у периоду од 16. марта до 15. октобра текуће календарске године, сем за премиjу за млеко где се захтеви подносе квартално:

1) први и други квартал (1. јануар – 30. јун календарске године) – од 1. јула до 15. јула текуће године,

2) трећи квартал (1. јул – 30. септембар календарске године) – од 1. октобра до 15. октобра текуће године,

3) четврти квартал (1. октобар – 31. децембар календарске године) – од 1. јануара до 15. јануара наредне календарске године.

Укупно за све врсте подстицаја корисник подстицаја може да оствари максимално 55.000.000 динара

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:  Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и пратећа документација, доступни су на сајту Управе за аграрна плаћања: http://uap.gov.rs/pravilnici/organska/pravilnik-o-koriscenju-podsticaja-za-organsku-stocarsku-proizvodnju-2/

Важна напомена: Дати подаци су оквирни. Правилник је у фази измене.

КОНTAKT:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

Управа за аграрна плаћања

+381 11 30 20 100; +381 11 30 20 101, +381 11 30 20 118

uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs