Подстицаји за производњу конзумне рибе

Програм је АКТИВАН

Подстицаји у сточарству за производњу конзумне рибе

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА:Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју

ТИП МЕРЕ: Подстицаји за производњу који спадају у директна плаћања су у складу са Зaконом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју новчани износи који се исплаћују по јединици мере за посејан усев, вишегодишњи засад, односно стоку одговарајуће врсте. Подстицаји (бесповратна средства) се обезбеђују из буџету Републике Србије, као и из других извора који се додељују пољопривредним газдинствима и другим лицима у складу са Зaкон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју у функцији остваривања циљева пољопривредне политике и политике руралног развоја;

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 1.   јануар 2021. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се за сваку календарску годину до 31. децембра текуће календарске године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  30 дана

 ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:  1.000.000 РСД бесповратних средстава у 2021. години

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Подстицаји за производњу конзумне рибе у износу од десет динара по килограму произведене рибе

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА: Подстицаји су намењени подршци производње конзумне рибе која је испоручена правном лицу, односно предузетнику који се бави расецањем и прерадом меса рибе, односно прометом рибе на мало

УСЛОВИПраво на подстицаје имају:

  • правно лице,
  • предузетник и
  • физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства

Уз захтев за подстицаје подноси се:

  • копија отпремнице, доставнице или пријемнице оверена од стране правног лица, односно предузетника који се бави расецањем и прерадом меса рибе, односно прометом рибе на мало који има одговарајући објекат одобрен у складу са законом којим се уређује ветеринарство и који је уписан у Централни регистар објеката у складу са законом којим се уређује безбедност хране
  • обрачун подстицаја за производњу конзумне рибе
  • изјава правног лица, односно предузетника о количини примљене конзумне рибе

За извезену конзумну рибу уз захтев се још прилаже и:

  • копија међународне ветеринарске потврде (сертификата), издате у складу са законом којим се уређује ветеринарство оверена од стране надлежног ветеринарског инспектора као и копија Јединствене царинске исправе, издате у складу са законом којим се уређује царински поступак
  • обрачун подстицаја за произведену и извезену конзумну рибу
  • Захтев за подстицаје, подноси се за сваку календарску годину до 31. децембра текуће календарске године.

Подстицај износи 10 дин/кг произведене  конзумне рибе.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и конкурсна документација, може се видети на сајту Управе за аграрна плаћања:  http://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilnik-o-nacinu-ostvarivanja-prava-na-podsticaje-u-stocarstvu-za-proizvodnju-konzumne-ribe/

КОНТАКТ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

 Управа за аграрна плаћања

+381 11 30 20 100; +381 11 30 20 101, +381 11 30 20 118

 uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs