Подстицаји за производњу садног материјала

Програм је ЗАТВОРЕН

 

Подстицаји за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Упправа за аграрна плаћања и Управа зазаштиту биља (фитосанитарна инспекција).

ЦИЉНА ГРУПА:

1) предузетник;

2) правно лице

ТИП МЕРЕ: Мера се односи на рефундацију средстава за

1) подизање матичних засада предосновне и основне категорије винове лозе за купљене саднице, укључујући и плаћања за куповину и постављање мрежаника са елементима на матичним засадима јабучастог и коштичавог воћа и бадема и подлоге предосновне и основне категорије;

2) подстицаје за произведене саднице винове лозе и хмеља;

3) подршку програмима који се односе на набавку опреме, техничких средстава, биљног материјала, одржање колекција и обављања активности на пословима спровођења тих програма, као и на пројекте сертификације и клонске селекције, чување, умножавање и тестирање садног материјала и друго у циљу сертификације садног материјала и једне или више фаза фитосанитарне и генетске клонске селекције воћака, винове лозе и хмеља.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Реализација програма се врши на основу рефундације средстава за подизање матичних засада (који су подигнути у последњем кварталу претходне године и у прва два квартала текуће године), за произведене саднице (произведене од 01. септембра претходне године до 31. aвгуста текуће године).

РОК ЗА ПРИЈАВУ: За подстицаје за подизање матичних засада, oд 01. септембра до 15. октобра 2021 године (текућа календарска година)

За подстицаје за произведене саднице, oд 01. октобра до 15. октобра 2021 године (текућа календарска година)

Подстицаји за сертификацију и клонску селекцију, за сваку годину се расписује конкурс

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 30 дана за административну контролу која се односи на поднету документацију и још 30 дана да инспектор изврши контролу и сачини записник на лицу места, наконм чега може да се изврши исплата подстицаја, у складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку ( “Сл. глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe )

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА : 45.000.000,00 РСД бесповратних средстава

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Износ одобрене бесповратне помоћи се исплаћује по садници до максимално предвидђеног износа правилником, а за трошкове везане за клонску селекцију и сертификацију у износу од 100% до максимално предвидђеног износа правилником

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА: НАМЕНА ПРОГРАМА:

Средства опредељена Програмима намењена су за:

1) подизање матичних засада предосновне и основне категорије винове лозе за купљене саднице, укључујући и плаћања за куповину и постављање мрежаника са елементима на матичним засадима јабучастог и коштичавог воћа и бадема и подлоге предосновне и основне категорије, и то у износу до 3.000.000 динара по кориснику;

2) подстицаје за произведене саднице винове лозе и хмеља и то у износу до 700.000 динара по кориснику;

3) подршку програмима који се односе на набавку опреме, техничких средстава, биљног материјала, одржање колекција и обављања активности на пословима спровођења тих програма, као и на пројекте сертификације и клонске селекције, чување, умножавање и тестирање садног материјала и друго у циљу сертификације садног материјала и једне или више фаза фитосанитарне и генетске клонске селекције воћака, винове лозе и хмеља, и то у износу до 10.000.000 динара по кориснику.

УСЛОВИ:

Ради остваривања права на подстицаје морају да буду испуњени одговарајући услови:

1) лица утврђених законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју (у даљем тексту: закон);

2) упис у одговарајуће Регистре;

3) земљишта;

4) површине производног засада;

5) сортне и здравствене исправности садница;

6) броја посађених садница;

7) броја примљених садница;

 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Више информација можете пронаћи на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде / Управа за аграрна плаћања / Актуелни подстицаји:

http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-koriscenju-podsticaja-za-proizvodnju-sadnog-materijala-sertifikaciju-i-klonsku-selekciju/

КОНТАКТ :

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Маријана Цвејић, Управа за аграрна плаћања

+381 11 3020 165

marijana.cvejic@minpolj.gov.rs

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

мр Јелена Кузмановић, Сектор пољопривредне политике

+381 11 3033 120

jkuzmanovic@minpolj.gov.rs