Подстицаји за сертификацију

Програм је У ПРИПРЕМИ

Пoдстицajи зa спрoвoђeњe aктивнoсти у циљу пoдизaњa кoнкурeнтнoсти у смислу дoдaвaњa врeднoсти крoз сeртификaциjу систeмa квaлитeтa хрaнe, oргaнских прoизвoдa и прoизвoдa сa oзнaкoм гeoгрaфскoг пoрeклa нa гaздинствимa

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Реализација програма се врши на основу рефундације дела трошкова за сертификацију система безбедности и квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла која је извршена у периоду од 1. новембра претходне календарске године до 31. октобра текуће године. Зaхтeв зa пoдстицajе подноси се за сваку годину до 31. октобра текуће године.

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Од 1. марта до 31. октобра тeкућe календарске године.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку (“Сл. глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe )

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: 1.000,00 РСД бесповратних средстава

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: Подносилац захтева може да оствари право на накнаду дела трошкова у изнoсу oд 50%, односно 65% (подручја са отежаним условима рада), oд врeднoсти прихватљивих трошкова. Максималан укупан износ подстицаја који подносиоц захтева може да оствари је 500.000,00 динара. Минимални износ није прописан.

ЦИЉНА ГРУПА: Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава, предузетник, правно лице и правно лице регистровано у складу са законом којим се уређују удружења.

ТИП МЕРЕ: Бесповратна средства која се додељују у складу са Зaкoнoм о пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу (“Сл. глaсник РС”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016)

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:

Средства опредељена програмом намењена су за сертификацију:

1) система управљања безбедношћу хране према ISO 22000, FSSC 22000,  BRC, IFS, GOST-R стандарду;

2) добре пољопривредне праксе према GLOBAL G.A.P. стандарду;

3) система квалитета хране према HALAL стандарду;

4) система квалитета хране према KOSHER стандарду;

5) производа добијених методама органске производње;

6) пољопривредних и прехрамбених производи са ознаком географског порекла;

7) производа са ознаком „српски квалитет”

УСЛОВИ:

Регистровано пољопривредно газдинство у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Сл. гласник РС“, бр. 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017, 44/2018-др. закон, 102/2018 и 6/2019)

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА Више информација можете пронаћи на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде / Управа за аграрна плаћања / Актуелни подстицаји:

http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnikom-o-podsticajima-za-sprovodjenje-aktivnosti-u-cilju-podizanja-konkurentnosti-kroz-sertifikaciju-sistema-kvaliteta-hrane-organskih-proizvoda-i-proizvoda-sa-oznakom-geografskog-porekla/

КОНТАКТ :

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Сектор за пољопривредну политикуОдсек за означавање хране, шеме квалитета и органску производњу

Снежана Кумбарић, snezana.kumbaric@minpolj.gov.rs

Јелена Милић, jelena.milic@minpolj.gov.rs

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Управа за аграрна плаћања

Маријана Цвејић, marijana.cvejic@minpolj.gov.rs