Подстицаји за засаде винове лозе

Програм је У ПРИПРЕМИ

Подстицаји за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе
ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања
ЦИЉНА ГРУПА: Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; правно лице и то привредно друштво, земљорадничка задруга, научноистраживачка организација, школа, задужбина, манастир и црква.
ТИП МЕРЕ: Ова је једна од мера руралног развоја и намењена је подршци програмима за унапређење тржишног пословања и конкурентности пољопривредног газдинства, као као програмима за достизање стандарда квалитета. Средства која се додељују су бесповратна.
ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: трећи квартал 2021.
РОК ЗА ПРИЈАВУ: Поступак се покреће пријавом на Јавни позив који се објављује сваке календарске године
РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:
30 дана 30 дана за административну контролу која се односи на поднету документацију и још 30 дана да инспектор изврши контролу и сачини записник на лицу места, након чега може да се изврши исплата подстицаја у складу са Законом општем управном поступку ( “Сл. гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење )
ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА: –
МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од 60% од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 80.000.000 динара.
КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:
НАМЕНА ПРОГРАМА:
Програм је нмењен подстицајима за подизање вишегодишњих производних засада и то:
1) физичко-хемијску анализу земљишта са препоруком ђубрења земљишта за садњу;
2) израду виноградарског пројекта;
3) припрему, обраду земљишта, копање јамића за садњу и садњу;
4) набавку садница винове лозе;
5) набавку наслона за производне засаде, односно ради набавке коља код засада винове лозе са одомаћеним сортама које се гаје са традиционалним узгојним облицима
УСЛОВИ:
Право на подстицаје за подизање производних засада остварују:
1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
2) предузетник;
3) правно лице, и то:
(1) привредно друштво,
(2) земљорадничка задруга,
(3) научноистраживачка организација, школа, задужбина, манастир и црква.
Навдени корисници треба да испуне опште и посебне услове прописане Правилником о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе
Право на подстицаје се остварује ако је површина производног засада који је предмет захтева минимум 0,3 хектара. Захтев се може поднети за релаизовану инвестици или за планирану инвестицију достављањем понуде.
Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од 60% од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату, односно у износу од 65% од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди
Максимални износи подстицаја по врсти поједине мере јесу:
1) за анализу земљишта – 200.000 динара;
2) за израду виноградарског пројекта – 1.000.000 динара;
3) за припрему земљишта – 20.000.000 динара;
4) за набавку садница – 30.000.000 динара;
5) за набавку наслона, односно коља – 30.000.000 динара.

– Ако се подстицаји односе на производне засаде са српским домаћим и одомаћеним сортама винове лозе, подстицаји се увећавају за 100.000 динара по хектару производног засада винове лозе.
– Ако се подстицаји односе на производне засаде винове лозе који су у потпуности подигнути на надморским висинама изнад 200 m, односно на јужним експозицијама, односно на нагибу терена изнад 10º или на терасираним површинама, подстицаји се увећавају у износу од по 100.000 динара по хектару подигнутог производног засада винове лозе.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА: Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и пратећа документација, доступни су на сајту Управе за аграрна плаћања: http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-za-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednog-gazdinstva-za-nabavku-novih-masina-i-opreme-za-unapredjenje-primarne-proizvodnje-biljnih-kultura/

Важна напомена: Дати подаци су оквирни. Правилник је у фази измене.

КОНТАКТ :
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

Управа за аграрна плаћања
+381 11 30 20 100; +381 11 30 20 101, +381 11 30 20 118
uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs