Skip to main content
Програм је затворен

Дигитализација сточарске производње

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење дигитализације сточарске пољопривредне производње („Службени гласник РС“, број 46/19, 87/20 и 9/22).

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА:
Право на подстицаје остварују предузетник и привредно друштво које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и испуњава друге услове предвиђене Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и Правилником

ТИП МЕРЕ:
Средства која се додељују су бесповратна у складу са Зaкoнoм о пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу (“Службени Глaсник РС”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016)

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Јануар 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:
Од 24. јануара до 24. јула 2022. године
Поступак за остваривање права на подстицај се покреће подношењем захтева на Јавни позив који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, а који се објављује на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:
У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку (“Службени глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe )

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:
50.000.000 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
Подстицаји се утврђују у процентуалном износу од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност. Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 15.000.000 динара

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:
Мера руралног развоја намењена подршци програмима за унапређење конкурентности пољопривредног газдинства, који обухватају инвестиције у дигитализацију сточарске производње.

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Подстицаји обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме: млекомат и робот за мужу који се први пут стављају у употребу и чији су сви саставни делови нови.

УСЛОВИ:
Поступак за остваривање права на подстицај се покреће подношењем захтева на Јавни позив који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, а који се објављује на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Услови које лица која остварују право на подстицај морају да испуне прописана су Правилником о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење дигитализације сточарске пољопривредне производње, објављеним јавним позивом и Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
Информација о начину спровођења Програма и пратећа документација, доступни су на сајту Управе за аграрна плаћања:
http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-za-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednog-gazdinstva-za-nabavku-novih-masina-i-opreme-za-unapredjenje-digitalizacije-stocarske-poljoprivredne-proizvodnje/

КОНТАКТ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Булевар краља Александра бр. 84
+381 11 3020100
uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs