Skip to main content
Програм је затворен

Електрификација поља

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за електрификацију поља („Службени гласник РС“, број 25/20).

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА:
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: 1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; 2) предузетник; 3) привредно друштво; 4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу

ТИП МЕРЕ:
Средства која се додељују су бесповратна у складу са Зaкoнoм о пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу (“Службени Глaсник РС”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016)

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Март 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:
Поступак за остваривање права на подстицај се покреће подношењем захтева на Јавни позив који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, а који се објављује на званичној интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, односно на званичној интернет страници Управе за аграрна плаћања

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:
У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку (“Службени глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe )

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:
20.000.000 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 800.000 динара

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:
Мера руралног развоја намењена подршци програмима за унапређење конкурентности пољопривредног газдинства, који обухватају инвестиције у електрификацију поља.

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Предмет подстицаја су прихватљиви трошкови инвестиције за електрификацију поља и то за:
1. набавку каблова и остале пратеће опреме,
2. припрему терена,
3. прикључка на електро мрежу.

УСЛОВИ:
Услови које подносиоци захтева за остваривање права на подстицај морају да испуне прописани су Правилником о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за електрификацију поља и Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
Информација о начину спровођења Програма и пратећа документација, доступни су на сајту Управе за аграрна плаћања:
http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2020/03/elektrifikacija.pdf

КОНТАКТ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Булевар краља Александра бр. 84
+381 11 3020100
uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs