Skip to main content
Програм је затворен

Изградња и опремање објеката у примарној пољопривредној производњи

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње („Службени гласник РС“, број 29/2018, 30/2018, 27/2019, 40/2019, 81/2020 и 120/2020)

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА:
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар, као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу; средња школа.

ТИП МЕРЕ:
Средства која се додељују су бесповратна у складу са Зaкoнoм о пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу (“Службени Глaсник РС”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016)

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Јун 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:
Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева Министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања, за сваку календарску годину, у периоду од 15. јуна до 15. октобра текуће године.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:
У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку (“Службени глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe )

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:
250.000.000 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 8.000.000 динара за подстицаје програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за чување и складиштење воћа и поврћа и 3.500.000 динара за подстицаје програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне сточарске производње

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:
Мера руралног развоја намењена подршци програмима за унапређење конкурентности пољопривредног газдинства, који обухватају инвестиције у изградњу и опремање у примарној пољопривредној производњи.

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Подстицаји обухватају подршку програмима, и то:

1) подстицаји програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за чување и складиштење воћа и поврћа обухватају:
• изградњу објекта за чување и складиштење воћа и поврћа;
• набавку нове опреме за објекат за чување и складиштење воћа и поврћа;
• набавку нове опреме за припрему воћа и поврћа за тржиште.

2) подстицаји програму за подршку инвестицијама за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне сточарске производње обухватају:
• изградњу објекта за смештај говеда, живине, свиња, оваца и коза;
• набавку нове опреме за објекат за смештај животиња;
• грађење новог објекта за складиштење стајњака;
• набавку нове опреме за манипулацију, одлагање, сепарацију и дистрибуцију стајњака;
• изградњу објекта за аквакултуру;
• набавку нове опреме за објекте за аквакултуру

УСЛОВИ:
Услови које подносиоци захтева за остваривање права на подстицај морају да испуне прописани су Правилником о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за изградњу и опремање објеката за унапређење примарне пољопривредне производње и Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
Информација о начину спровођења Програма и пратећа документација, доступни су на сајту Управе за аграрна плаћања:
http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-za-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednog-gazdinstva-za-izgradnju-i-opremanje-objekata-za-unapredjenje-primarne-poljoprivredne-proizvodnje-2/

КОНТАКТ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Булевар краља Александра бр. 84
+381 11 3020100
uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs