Skip to main content
Програм је затворен

Кошнице пчела

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела (“Службени гласник РС”, бр. 33 /15, 20/18,44/18-др. закон, 27/19 и 76/20)

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА:
Правно лице и предузетник који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, као  и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава.

ТИП МЕРЕ:
Средства која се додељују су бесповратна у складу са Зaкoнoм о пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу (“Службени Глaсник РС”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016).

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Април 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:
Од 15. априла до 31. маја текуће календарске године.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:
У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку ( “Службени глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe )

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:
1.000.000.000 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
Одређени лимити:

1) Најмање 20, а највише 1.000 кошница пчела.

Износ подстицаја:

800,00 динара по кошници пчела.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:
Подстицај у сточарству по кошници пчела има за циљ унапређење пласмана производа пчеларства; јачање тржишних ланаца у овом сектору; унaпрeђење квaлитeтa производа пчеларства; унапређење других грана пољопривредне производње, које зависе од улоге пчела као опрашивача и повећање броја кошница.

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Средства опредељена Правилником намењена су за пољопривредне произвођаче правна лица, предузетнике и физичка лица – носиоце породичног пољопривредног газдинстава који има наведени број кошница пчела.

УСЛОВИ:
Услови које подносиоци захтева за остваривање права на подстицај морају да испуне прописани су Правилником о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству по кошници пчела и Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
Више информација можете пронаћи на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде / Управа за аграрна плаћања / Актуелни подстицаји (за конкретан правилник видети линк испод)
http://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilnik-o-nacinu-ostvarivanja-prava-na-podsticaje-u-stocarstvu-po-kosnici-pcela/

КОНТАКТ :
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Булевар краља Александра бр. 84
+381 11 3020100
uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs