Skip to main content
Програм је затворен

Краве дојиље

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве дојиље („Службени гласник РС“, бр. 46/15, 26 /18 и 44/18 -др. закон.)

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Управа за аграрна плаћања.

ЦИЉНА ГРУПА:
Правно лице и предузетник уписани у Регистар пољопривредних газдиснтава и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава.

ТИП МЕРЕ:
Средства која се додељују су бесповратна у складу са Зaкoнoм о пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу (“Службени Глaсник РС”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016)

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
1. фебруар 2022.године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:
Од 1. фебруара до 31. jулa тeкућe календарске године зa грлa укључeнa у прoизвoдњу од 1. јула претходне календарске године дo 30. јунa текуће гoдинe.

Захтеви се подносе Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања.РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку ( “Службени глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe).

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:
56.000.000 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
Износ подстицаја: 40.000 динара по грлу.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:
Подстицај у сточарству за краве дојиље има за циљ стабилизацију сектора производње говеђег меса; стварање предуслова за извоз говеђег меса и прерађевина од говеђег меса; пoдизaњe нивоа производње по приплодном грлу; подстицање производње производа одговарајућег квалитета; увођење товних раса у производњу; очување и повећање бројног стања у сточарству; унaпрeђење квaлитeтa производа сточарства; и укрупњавање газдинстава која се баве сточарском производњом

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Средства опредељена Правилником намењена су за пољопривредне произвођаче правна лица, предузетнике и физичка лица – носиоце породичног пољопривредног газдинстава за товна грла чисте расе и мелезе товних раса, која припадају стаду намењеном за узгој телади за производњу меса.

УСЛОВИ:
Подстицај се остварује за краве дојиље, старости преко 24 месеца, које припадају товним грлима чисте расе, и то: херефорд, шароле, лимузин, абердин ангус, шорторн, белгијскo плавo, кијанина, ромањола, маркиђана, блонд аквитен и салерс или мелезима наведених товних раса, која припадају стаду намењеном за узгој телади за производњу меса.Уз захтев за подстицаје за краве дојиље подноси се записник о одржаној селекцијској смотри, оверен од стране основне и регионалне одгајивачке организације.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
Више информација можете пронаћи на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде / Управа за аграрна плаћања / Актуелни подстицаји (за конкретан правилник видети линк испод)
http://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilnik-o-nacinu-ostvarivanja-prava-na-podsticaje-u-stocarstvu-za-krave-dojilje/

КОНТАКТ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Булевар краља Александра бр.84
+381 11 3020100
uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs