Skip to main content
Програм је затворен

Краве за узгој телади за тов

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов (Објављено у „Службеном гласнику РС”, број 25/18 и 44/18 – др. закон)

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА:
Правно лице и предузетник уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, као и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава.

ТИП МЕРЕ:
Средства која се додељују су бесповратна у складу са Зaкoнoм о пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу (“Службени Глaсник РС”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016)

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
1. фебруар 2022.година

РОК ЗА ПРИЈАВУ:
Од 1. фебруара до 31. jулa тeкућe календарске године за краве отељене у периоду од 1. јула претходне календарске године до 30. јуна текуће календарске.Захтеви се шаљу Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:
У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку ( “Службени глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe )

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:
800.000.000 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
Износ подстицаја:
20.000 динара по грлу.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:
Подстицај у сточарству за краве за узгој телади за тов има за циљеве: стабилизација сектора производње говеђег меса; стварање предуслова за извоз говеђег меса и прерађевина од говеђег меса; пoдизaњe нивоа производње по приплодном грлу; подстицање производње производа одговарајућег квалитета; очување и повећање бројног стања у сточарству; унaпрeђење квaлитeтa производа сточарства; и укрупњавање газдинстава која се баве сточарском производњом.

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Средства опредељена Правилником намењена су за пољопривредне произвођаче правна лица, предузетнике и физичка лица – носиоце породичног пољопривредног газдинстава за произведену телад за тов.

УСЛОВИ:
Услови које подносиоци захтева за остваривање права на подстицај морају да испуне прописани су Правилником о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов и Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА :
Више информација можете пронаћи на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде / Управа за аграрна плаћања / Актуелни подстицаји (за конкретан правилник видети линк испод).
http://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilnik-o-uslovima-i-nacinu-ostvarivanja-prava-na-podsticaje-u-stocarstvu-za-krave-za-uzgoj-teladi-za-tov/

КОНТАКТ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
+381 11 3020100
uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs