Skip to main content
Програм је затворен

Кредитна подршка

Правилник о условима и начину остваривања права на кредитну подршку („Службени гласник РС“, број 48/2017, 88/2017, 84/2018, 23/2019, 27/2020, 36/2021, 102/2021 и 130/2021).

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА:
Право на ове подстицаје остварује лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу и то: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; микро или мало правно лице разврстано у складу са законом којим се уређује рачуноводство, земљорадничка задруга са најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих регистрованих пољопривредних газдинстава,

ТИП МЕРЕ:
Субвенционише се део камате на кредит

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Јануар 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:
Од 1. јануара до 1. новембра текуће календарске године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:
У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку (“Службени глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe )

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:
700.000.000 РСД бесповратних средстава

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и предузетник може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 6.000.000 динара.

Правно лице може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до 18.000.000 динара.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:
Кредитна подршка је врста подстицаја којом се пољопривредним газдинствима омогућава олакшани приступ коришћењу кредита

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Кредитна подршка је врста подстицаја којом се пољопривредним газдинствима омогућава олакшани приступ коришћењу кредита кроз субвенционисање каматне стопе, и то за:
1) развој сточарства који обухвата набавку животиња и премију осигурања животиња прописану овим правилником
2) развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства;
3) инвестициона улагања у пољопривредну механизацију и опрему;
4) набавку хране за животиње;
5) инвестициона улагања у одређене врсте механизације и опреме која се користи у биљној пољопривредној производњи.

УСЛОВИ:
Услови које подносиоци захтева за остваривање права на подстицај морају да испуне прописани су Правилником о условима и начину остваривања права на кредитну подршку и Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
Правилник, информација о начину спровођења Правилника и пратећа документација, доступни су на сајту Управе за аграрна плаћања:
http://uap.gov.rs/pravilnici/krediti/pravilnik-o-uslovima-i-nacinu-ostvarivanja-prava-na-kreditnu-podrsku-2/

КОНТАКТ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Булевар краља Александра бр. 84
+381 11 3020100
uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs