Skip to main content
Програм је затворен

Квалитетна приплодна грла

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла (“Службени гласник РС”, бр. 26/17, 20 /18, 34/18, 44/18 – др. закон, 104/18 и 24/21)

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА:
Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју

ТИП МЕРЕ:
Подстицаји који спадају у директна плаћања су у складу са Зaконом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (“Службени глaсник РС”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016) новчани износи који се исплаћују по јединици мере за посејан усев, вишегодишњи засад, односно стоку одговарајуће врсте. Подстицаји (бесповратна средства) се обезбеђују из буџету Републике Србије, као и из других извора који се додељују пољопривредним газдинствима и другим лицима у складу са Зaконом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју у функцији остваривања циљева пољопривредне политике и политике руралног развоја.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
21. март, односно 1. јануар наредне године – за грла укључена у производњу до 31. децембра претходне календарске године.

РОК ЗА ПРИЈАВУ:
Oд 21. марта до 31. јула текуће године.
Од 1. до 31. јануара наредне године – за грла укључена у производњу до 31. децембра претходне календарске године.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:
У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку ( “Службени глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe)

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:
10.020.000.000 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
Износ подстицаја:
– подстицаје за квалитетне приплодне млечне краве у износу од 25.000 динара по грлу;
– подстицаје за квалитетне приплодне товне краве и бикове у износу од 40.000 динара по грлу;
– подстицаје за квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве у износу од 7.000 динара по грлу;
– подстицаје за квалитетне приплодне крмаче и нерастове у износу од 15.000 динара по грлу;
– подстицаје за родитељске кокошке тешког типа у износу од 60 динара по грлу;
– подстицаје за родитељске кокошке лаког типа у износу од 100 динара по грлу;
– подстицаје за родитељске ћурке у износу од 300 динара по грлу;
– подстицаје за квалитетне приплодне матице рибе шарана у износу од 500 динара по грлу;
– подстицаје за квалитетне приплодне матице рибе пастрмке у износу од 300 динара по грлу.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:
Подстицањем гајења квалитетних приплодних млечних и товних крава подстиче се повећање производње по грлу, и то кроз узгој грла, чија је производња контролисана и која правилном селекцијом могу произвести грла вишег квалитета у односу на популацију. На овај начин унапређује се расни састав стада, чиме се стварају услови за ефикасну производњу, уз оптимизацију трошкова производње, како млека, тако и меса.

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Средства опредељена Правилником намењена су за пољопривредне произвођаче правна лица, предузетнике и физичка лица – носиоце породичног пољопривредног газдинстава за квалитетна приплодна грла.

УСЛОВИ:
Услови које подносиоци захтева за остваривање права на подстицај морају да испуне прописани су Правилником о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла и Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

Одређени лимити:

1) најмање три приплодне млечне краве, а на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди минимум две, највише до 300 грла;
2) најмање три квалитетне приплодне товне краве или бика;
3) најмање тридесет квалитетних приплодних оваца или овнова, а на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди најмање десет квалитетних приплодних оваца или овнова;
4) најмање десет квалитетних приплодних коза или јарчева, а на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди најмање пет квалитетних приплодних коза или јарчева;
5) најмање десет квалитетних приплодних крмача или нерастова.
За друге врсте нису одређени лимити

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
Више информација налази се на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде / Управа за аграрна плаћања / Актуелни подстицаји на линку:
http://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilnik-o-nacinu-ostvarivanja-prava-na-podsticaje-u-stocarstvu-za-kvalitetna-priplodna-grla/

КОНТАКТ :
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Булевар краља Александра бр. 84
+381 11 3020100
uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs