Skip to main content
Програм је затворен

Набавка нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура („Службени гласник РС“, број 48/2018, 29/2019, 78/2020 и 119/2021).

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА:
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу; средња школа; научноистраживачка организација у области пољопривреде

ТИП МЕРЕ:
Средства која се додељују су бесповратна у складу са Зaкoнoм о пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу (“Службени Глaсник РС”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016)

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Јануар 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:
Oд 4. јануара до 28. фебруара 2022. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:
У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку (“Службени глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe)

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:
745.000.000 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари у једној календарској години је 800.000 динара

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:
Мера руралног развоја намењена подршци програмима за унапређење тржишног пословања и конкурентности пољопривредног газдинства, као програмима за достизање стандарда квалитета.

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Подстицаји су намењени за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура, обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме за:
1) примарну производњу биљних култура у заштићеном простору;
2) примарну производњу воћа и грожђа;
3) примарну производњу поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља;
4) убирање воћа, грожђа, поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља;
5) примарну производњу житарица, индустријског и крмног биља;
6) обраду земљишта, заштиту биљака од болести, корова и штеточина, прихрањивање/ђубрење и транспорт примарних пољопривредних производа;
7) наводњавање биљних култура.

УСЛОВИ:
Право на подстицај се остварује уколико је подносилац захтева у потпуности реализовао инвестиције за које подноси захтев у периоду од 1. јануара године у којој се подноси захтев, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.

Изузетно, право на подстицаје за 2022. годину остварује се ако је подносилац у потпуности реализовао инвестиције за које подноси захтев у периоду од 1. јануара 2021. године а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.

Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања за сваку календарску годину. Подносилац подноси само један захтев за остваривање права на подстицаје у календарској години, за једну или више инвестиција.

Услови које подносиоци захтева за остваривање права на подстицај морају да испуне прописани су Правилником о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура као и самим текстом Јавног позива и Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
Јавни позив, информација о начину спровођења Програма и пратећа документација, доступни су на сајту Управе за аграрна плаћања:
http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-za-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednog-gazdinstva-za-nabavku-novih-masina-i-opreme-za-unapredjenje-primarne-proizvodnje-biljnih-kultura/

КОНТАКТ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Булевар краља Александра бр. 84
+381 11 3020100
uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs