Skip to main content
Програм је затворен

Очување животињских генетичких ресурса у банци гена

Правилник o подстицају за очување животињских генетичких ресурса у банци гена („Службени гласник РС“, број 110/17)

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА:
Право на подстицај остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:
1) правно лице;
2) предузетник.

ТИП МЕРЕ:
Средства која се додељују су бесповратна у складу са Зaкoнoм о пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу (“Службени Глaсник РС”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016)

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Март 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:
Захтев се подноси у року одређеном јавним позивом

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:
У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку (“Службени глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe )

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:
100.000.000 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
Подстицај се утврђује у износу од 100% прихватљивих трошкова, у складу са Прилогом који је саставни део правилника правилника, а до максималног износа подстицаја по кориснику подстицаја.

Максимални износ подстицаја по прихватљивим активностима по грлу/јединки дат је у Прилогу правилника.

Максимални износ подстицаја по кориснику подстицаја је 890.000 динара по јавном позиву.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:
Мера руралног развоја која се односи на очување и унапређење животне средине и природних ресурса и који обухвата очување животињских генетичких ресурса у банци гена

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Подстицај обухвата подршку програму који се односи на очување и унапређење животне средине и природних ресурса и који обухвата очување животињских генетичких ресурса у банци гена у складу са посебним прописом којим се прописује листа генетских резерви домаћих животиња и начин очувања генетских резерви домаћих животиња, као и листа аутохтоних раса домаћих животиња и угрожених аутохтоних раса

УСЛОВИ:
Правно лице и предузетник могу да остваре право на подстицаје, ако:
1) је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој и налази се у активном статусу;
2) је уписано у Регистар правних лица и предузетника за обављање ветеринарске делатности за репродукцију животиња и вештачко осемењавање говеда и бивола у складу са законом којим се уређује ветеринарство;
3) има дозволу за коришћење приплодњака за вештачко осемењавање у складу са законом којим се уређује сточарство.

Други услови које подносиоци захтева за остваривање права на подстицај морају да испуне прописани су Правилником o подстицају за очување животињских генетичких ресурса у банци гена и Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
Информација о начину спровођења Програма и пратећа документација, доступни су на сајту Управе за аграрна плаћања:
http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticaju-za-ocuvanje-zivotinjskih-genetickih-resursa-u-banci-gena/

КОНТАКТ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Булевар краља Александра бр. 84
+381 11 3020100
uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs