Skip to main content
Програм је затворен

Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња

Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на подстицаје за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња („Службени гласник РС“, број 61/17 и 44/18-др. закон)

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:
Министарствo финансија – Управa за трезор зa рaчун и у име Mинистaрствa пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe

ЦИЉНА ГРУПА:
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то правно лице, предузетник и физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства

ТИП МЕРЕ:
Средства која се додељују су бесповратна у складу са Зaкoнoм о пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу (“Службени Глaсник РС”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016)

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Јул 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:
од 1. јула до 15. новембра текуће године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:
У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку (“Службени глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe )

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:
4.000.000 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
Максимални износи подстицаја по врсти подстицаја из члана 2. овог правилника, јесу:
1) за подстицаје за осигурање ратарских култура – 100.000 динара;
2) за подстицаје за осигурање повртарских култура – 500.000 динара;
3) за осигурање воћарских култура, винове лозе и хмеља – 1.000.000 динара;
4) за подстицаје за осигурање расадника и/или младих вишегодишњих засада пре ступања на род – 500.000 динара;
5) за подстицаје за осигурање животиња – 2.000.000,00 динара.
Укупно за све врсте подстицаја из члана 2. овог правилника корисник подстицаја може да оствари максимално 2.500.000 динара.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:
Мера руралног развоја намењена остваривању права на регрес за премију осигурања усева, плодова,в ишегодишњих засада, расадника и животиња

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Подстицаји се одобравају за
1) осигурање ратарских култура (житарице и индустријско биље);
2) осигурање повртарских култура;
3) осигурање воћарских култура, винове лозе и хмеља;
4) осигурање расадника и младих вишегодишњих засада пре ступања на род;
5) осигурање животиња.

УСЛОВИ:
Услови које подносиоци захтева за остваривање права на подстицај морају да испуне прописани су Правилником о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на подстицаје за премију осигурања усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња и Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
Информација о начину спровођења Програма и пратећа документација, доступни су на сајту Управе за аграрна плаћања:
http://uap.gov.rs/pravilnici/biljna/pravilnik-o-uslovima-nacinu-i-obrascu-zahteva-za-ostvarivanje-prava-na-regres-za-premiju-osiguranja-useva-plodova-visegodisnjih-zasada-rasadnika-i-zivotinja/

КОНТАКТ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Булевар краља Александра бр. 84
+381 11 3020100
uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs