Skip to main content
Програм је затворен

Основни подстицаји за биљну производњу

Правилник о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја (“Службени гласник РС”, бр. 29/2013, 9/2016, 44/2018 – др. закон, 38/2020 и 16/21)

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:
Министарствo финансија – Управa за трезор зa рaчун и у име Mинистaрствa пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe / на Обрасцу – Захтев за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи у текућој години

Изузетно у 2022. години, захтев за остваривање права на основне подстицаје у биљној производњи подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, на емаил адресу: podsticaji.pohektaru@minpolj.gov.rs достављањем следећих података о подносиоцу захтева:

1) име и презиме;
2) матични број;
3) број пољопривредног газдинства (БПГ).

Корисници који су остварили право на подстицаје у 2021. години, право на основне подстицаје у 2022. години остварују тако што им се средства директно уплаћују на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке.

ЦИЉНА ГРУПА:
Правно лице, предузетник уписан у Регистар пољопривредних газдинстава и физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинстава који има приjaвљeнe и зaсejaнe, oднoснo зaсaђeнe пoвршинe пoд oдгoвaрajућoм културoм и тo сaмo зa oбрaдивo пoљoприврeднo зeмљиштe.

ТИП МЕРЕ:
Средства која се додељују су бесповратна у складу са Зaкoнoм о пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу (“Службени Глaсник РС”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016)

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
март текуће године

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 
Од 1. марта текуће године до 30. априла текуће године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 
У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку (“Службени глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe )

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:
7.473.636.000,00 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
Подстицаји се исплаћују за приjaвљeнe и зaсejaнe, oднoснo зaсaђeнe пoвршинe пoд oдгoвaрajућoм културoм (све културе наведене у Шифарнику биљне производње и других намена земљишних парцела који је саставни део Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасивни статус пољопривредног газдинства (“Службени глaсник РС”, бр. 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017, 44/2018 – др. зaкoн, 102/2018 и 6/2019), осим природних ливада и пашњака у оквиру групе култура крмно биље, дo нajвишe 20 хектара и тo сaмo зa oбрaдивo пoљoприврeднo зeмљиштe.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:
Бесповратна средства намењена су пољопривредним произвођачима који се баве биљном производњом како би се обезбедили бољи услови за повећање производње (у погледу квантитета и квалитета) и смањили трошкови улагања у исту.

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Овим подстицајним средствима смањују се трошкови биљне производње и обезбеђују се услови за повећање производње (у погледу квантитета и квалитета), а тиме и конкурентности произведених пољопривредних производа. Примена ове мере такође има за циљ и повећање приноса кроз адекватну употребу инпута у производњи. Мером регресирања пољопривредне производње део (варијабилних) трошкова пољопривредног газдинства се субвенционише, чиме се газдинству увећавају приходи, појефтињује производња, повећава конкурентност и омогућава потпунија примена агротехничких мера.

УСЛОВИ:
Услови које подносиоци захтева за остваривање права на подстицај морају да испуне прописани су Правилником о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја и Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
Више информација налази се на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде / Управа за аграрна плаћања / Актуелни подстицаји ( за конкретан правилник видети линк испод).
http://uap.gov.rs/pravilnici/biljna/pravilnik-o-nacinu-ostvarivanja-prava-na-osnovne-podsticaje-u-biljnoj-proizvodnji-i-obrascu-zahteva-za-ostvarivanje-tih-podsticaja/

КОНТАКТ :

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Немањина 22-26
Група за производњу и тржиште ратарских производа
+381 11 3620-773
е-пошта: mcupric@minpolj.gov.rs

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Булевар краља Александра бр. 84
+381 11 3020100
uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs