Skip to main content
Програм је затворен

Подизање нових производних вишегодишњих засада воћака и хмеља

Правилник о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака и хмеља („Службени гласник РС“, број 41/2021).

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА:
Право на подстицаје за подизање производних засада има:
1.Физичко лице-носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
2.Предузетник и
3.Правно лице и то: привредно друштво, земљорадничка задруга, научноистраживачка организација, школа, задужбина, манастир и црква.

Сва наведена лица морају бити уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у активног статусу

ТИП МЕРЕ:
Бесповратна средства се додељују у складу са Зaкoнoм пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу (“Службени глaсник РС”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016).

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Март 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:
Од 1. марта до 31. јула текуће календарске године, док се за производне засаде јагода подигнуте у трећем кварталу текуће календарске године захтеви подносе до 30. септембра текуће календарске године.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:
У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку (“Службени глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe).

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:
650.000.000 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
Корисник подстицаја остварује право на подстицаје у одговарајућем процентуалном износу од вредности реализоване инвестиције, зависно од места инвестиције, односно подручја где је засад подигнут, а у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно посебним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Максимални износ подстицаја по кориснику подстицаја износи 3.000.000 динара.

Максимални износи подстицаја за подизање производних засада, у зависности од врсте подстицаја, јесу:
1) за набавку садница воћака и хмеља – 2.500.000 динара;
2) за набавку наслона – 825.000 динара;
3) за припрему земљишта, односно за набавку супстрата са сертификатом за производне засаде боровнице и/или малине са постављеним садницама боровница и/или малина у саксијама/врећама, односно за супстрат за класичне засаде боровница и/или малина на банковима – 375.000 динара;
4) за хемијску анализу земљишта, односно испитивање механичког састава земљишта – 100.000 динара.
Ако се подстицаји односе на производне засаде са домаћим и одомаћеним сортама воћака подстицаји се увећавају за 100.000 динара по хектару подигнутог производног засада.

ТИП МЕРЕ:
Средства која се додељују су бесповратна у складу са Зaкoнoм о пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу (“Службени Глaсник РС”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016)

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:
Мера се односи на рефундацију средстава за новоподигнуте засаде воћа на јесен претходне и пролеће текуће године

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Подстицаји за подизање производних засада обухватају подршку програмима, који се односе на:
1) 1)подршку подизања нових производних засада са савременом технологијом гајења воћака и хмеља, без наслона и са наслоном,
2) припрему земљишта за подизање производних засада

УСЛОВИ:
Услови које подносиоци захтева за остваривање права на ове подстицаје морају да испуне прописани су Правилником о подстицајима програмима за унапређење конкурентности за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака и хмеља и Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
Више информација налази се на линку:
http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-programima-za-unapredjenje-konkurentnosti-za-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednog-gazdinstva-kroz-podrsku-podizanja-visegodisnjih-proizvodnih-zasada-vocaka-i-hmelja/

КОНТАКТ:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Колинда Хрехоровић, Сектор за пољопривредну политику
+381 11 3616 281
kolinda@minpolj.gov.rs

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Булевар краља Александра 84
Тел: +381 11 3020100 и 3020101
е-пошта: uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs