Skip to main content
Програм је затворен

Подизање нових вишегодишњих производних засада винове лозе

Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе („Службени гласник РС“, број 84/2020 и 94/2020).

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА :
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, налазе се у активном статусу и ако су уписана у Виноградарски регистар у складу са законом којим се уређује вино, и то:
1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства
2) предузетник;
3) правно лице, и то: привредно друштво, земљорадничка задруга, задужбина, средња школа, научноистраживачка организација, манастир и црква.

ТИП МЕРЕ:
Средства која се додељују су бесповратна у складу са Зaкoнoм о пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу (“Службени Глaсник РС”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016)

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Март 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:
Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања за сваку календарску годину. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:
У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку (“Службени глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe )

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:
400.000.000 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 80.000.000 динара

Максимални износи подстицаја по врсти поједине мере јесу:
1) за анализу земљишта – 200.000 динара;
2) за израду виноградарског пројекта – 1.000.000 динара;
3) за припрему земљишта – 20.000.000 динара;
4) за набавку садница – 30.000.000 динара;
5) за набавку наслона, односно коља – 30.000.000 динара.

– Ако се подстицаји односе на производне засаде са српским домаћим и одомаћеним сортама винове лозе, подстицаји се увећавају за 100.000 динара по хектару производног засада винове лозе.

– Ако се подстицаји односе на производне засаде винове лозе који су у потпуности подигнути на надморским висинама изнад 200 m, односно на јужним експозицијама, односно на нагибу терена изнад 10º или на терасираним површинама, подстицаји се увећавају у износу од по 100.000 динара по хектару подигнутог производног засада винове лозе.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:
Мера руралног развоја намењена подршци програмима за унапређење конкурентности пољопривредног газдинства, који обухватају инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подстицање подизања вишегодишњих производних засада винове лозе

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Подстицаји за подизање вишегодишњих производних засада јесу подстицаји за:
1) физичко-хемијску анализу земљишта са препоруком ђубрења земљишта за садњу;
2) израду виноградарског пројекта;
3) припрему, обраду земљишта, копање јамића за садњу и садњу;
4) набавку садница винове лозе;
5) набавку наслона за производне засаде, односно ради набавке коља код засада винове лозе са одомаћеним сортама које се гаје са традиционалним узгојним облицима.

УСЛОВИ:
Услови које подносиоци захтева за остваривање права на подстицај морају да испуне прописани су Правилником о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе и Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
Информација о начину спровођења Програма и пратећа документација, доступни су на сајту Управе за аграрна плаћања:
http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-za-investicije-u-fizicku-imovinu-poljoprivrednog-gazdinstva-kroz-podrsku-podizanja-visegodisnjih-proizvodnih-zasada-vinove-loze/

КОНТАКТ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Булевар краља Александра бр. 84
+381 11 3020100
uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs