Skip to main content
Програм је затворен

Подршка непољопривредним активностима

Правилник о подстицајима за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима („Службени гласник РС“, број 93/21)

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА:
Право на коришћење подстицаја, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју и правилником, имају лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; правно лице: привредно друштво, земљорадничка задруга и удружење

ТИП МЕРЕ:
Средства која се додељују су бесповратна

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Март 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:
Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем пријаве на основу конкурса, који расписује министарство надлежно за послове пољопривреде – Управа за аграрна плаћања, за сваку календарску годину

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:
У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку (“Службени глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe )

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:
100.000.000 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
Максимални износ подстицаја по кориснику за инвестиције у сектору руралног и ловног туризма је 2.350.000 динара.
Максимални износ подстицаја по кориснику за инвестиције у сектору старих и уметничких заната, односно домаће радиности је 500.000 динара.
Максимални износ подстицаја по кориснику је 2.350.000 динара

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:
Мера руралног развоја намењена за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Подстицаји за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима обухватају инвестиције у следећим секторима:
1) сектору руралног туризма;
2) сектору ловног туризма;
3) сектору старих и уметничких заната, односно домаће радиности

УСЛОВИ:
Услови које подносиоци захтева за остваривање права на подстицај морају да испуне прописани су Правилником о подстицајима за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима и Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
Информација о начину спровођења Програма и пратећа документација, доступни су на сајту Управе за аграрна плаћања:
http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-za-unapredjenje-ekonomskih-aktivnosti-na-selu-kroz-podrsku-nepoljoprivrednim-aktivnostima-3/

КОНТАКТ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Булевар краља Александра бр. 84
+381 11 3020100
uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs