Skip to main content
Програм је затворен

Подстицаји за очување биљних генетичких ресурса

Правилник о подстицајима за очување биљних генетичких ресурса („Службени гласник РС“, број 85/2013 и 44/2018 – др. закон).

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА:
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник и правно лице

ТИП МЕРЕ:
Средства која се додељују су бесповратна у складу са Зaкoнoм о пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу (“Службени Глaсник РС”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016)

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Октобар 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:
Од 1. октобра до 31. октобра текуће године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:
У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку (“Службени глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe )

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:
50.000.000 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
Максимални износ подстицаја по кориснику подстицаја за трошкове и активности из Табеле која је саставни део Правилника износи 2.000.000 динара. Максимални износи подстицаја по врсти подстицаја дати су у Прилогу 6 – Максимални износи подстицаја по врсти подстицаја, који је одштампан уз правилник.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:
Подстицај за меру руралног развоја за очување животне средине и природних ресурса.

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на одрживи рурални развој који се спроводи с циљем унапређења заштите животне средине, и то:
1) програму за очување и одржавање националне ex ситу колекције у семену;
2) програму за очување и одрживо коришћење биљних генетичких ресурса;
3) програму за реализацију посебних пројеката у области очувања биљних генетичких ресурса.

УСЛОВИ:
Услови које подносиоци захтева за остваривање права на подстицај морају да испуне прописани су Правилником о подстицајима за очување биљних генетичких ресурса и Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
Информација о начину спровођења Програма и пратећа документација, доступни су на сајту Управе за аграрна плаћања:
http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-za-ocuvanje-biljnih-genetickih-resursa-2/

КОНТАКТ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Булевар краља Александра бр. 84
+381 11 3020100
uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs