Skip to main content
Програм је затворен

Подстицаји за органску биљну производњу

Правилник о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу (“Службени гласник РС”, бр. 31/2018, 23/2019, 20/2020 и 44/2021).

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:
Министарствo финансија – Управи за трезор, у име и зa рaчун Mинистaрствa пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe

ЦИЉНА ГРУПА:
Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинстава под условом да су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава

ТИП МЕРЕ:
Средства која се додељују су бесповратна у складу са Зaкoнoм о пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу (“Службени Глaсник РС”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016)

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Maj 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:
Од 03. маја до 30. јуна текуће године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:
У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку (“Службени глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe)

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:
80.000.000,00 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
Максималан износ по кориснику 520.000 РСД

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:
Бесповратна средства намењена су пољопривредним произвођачима који се баве органском биљном производњом како би се обезбедили бољи услови за повећање производње (у погледу квантитета и квалитета) и смањили трошкови улагања у исту

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Овим подстицајним средствима смањују се трошкови органске биљне производње и обезбеђују се услови за повећање производње (у погледу квантитета и квалитета), а тиме и конкурентности произведених пољопривредних производа. Примена ове мере такође има за циљ и повећање приноса кроз адекватну употребу инпута у производњи. Мером регресирања пољопривредне производње део (варијабилних) трошкова пољопривредног газдинства се субвенционише, чиме се газдинству увећавају приходи, појефтињује производња, повећава конкурентност и омогућава потпунија примена агротехничких мера.

УСЛОВИ:
Услови које подносиоци захтева за остваривање права на подстицај морају да испуне прописани су Правилником о коришћењу подстицаја за органску биљну производњу и Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
http://uap.gov.rs/pravilnici/organska/pravilnik-o-koriscenju-podsticaja-za-organsku-biljnu-proizvodnju-2/

КОНТАКТ:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Немањина 22-26
Група за органску производњу
Јелена Милић, jelena.milic@minpolj.gov.rs
Тел: +381 11 3616-276

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Булевар краља Александра бр. 84
+381 11 3020100
uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs