Skip to main content
Програм је затворен

Подстицаји за органску сточарску производњу

Правилник о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу (“Службени гласник РС”, бр. 25/2020).

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА:
Правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава

ТИП МЕРЕ:
Средства која се додељују су бесповратна у складу са Зaкoнoм о пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу (“Службени Глaсник РС”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016)

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Јануар текуће године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:
Захтев за премију за млеко произведено методом органске производње, подноси се квартално, и то:
-за I и II квартал (1. јануар – 30. јун календарске године) од 1. јула до 15. јула текуће године;
-за III квартал (1. јул – 30. септембар календарске године) од 1. октобра до 15. октобра текуће године;
-за IV квартал (1. октобар – 31. децембар календарске године) од 1. јануара до 15. јануара наредне календарске године.

Захтев за остваривање права на подстицаје у органској сточарској производњи за тов јунади, свиња, јагњади и тов јаради подноси се у периоду од 16. марта до 15. октобра, ако су грла предата кланици у периоду од 1. октобра претходне календарске године до 30. септембра текуће године.

Захтев за остваривање права на подстицаје у органској сточарској производњи за краве дојиље подноси се за сваку календарску годину од 16. марта до 15. октобра за грла која су достигла старост преко 24 месеца у периоду од 1. октобра претходне календарске године до 30. септембра текуће године.

Захтев за остваривање права на подстицаје у органској сточарској производњи по кошници пчела подноси се за сваку календарску годину, једанпут годишње, од 16. марта до 15. октобра текуће године.

Захтев за остваривање права на подстицаје у органској сточарској производњи за производњу конзумне рибе подноси се за сваку календарску годину од 16. марта до 15. октобра за конзумну рибу предату у периоду од 1. октобра претходне календарске године до 30. септембра текуће године.

Захтев за остваривање права на подстицаје у органској сточарској производњи за краве за узгој телади за тов подноси се од 16. марта до 15. октобра текуће године, за краве отељене у периоду од 1. октобра претходне календарске године до 30. септембра текуће године.

Захтев за подстицаје у органској сточарској производњи за квалитетна приплодна грла подноси се:
– од 16. марта до 15. октобра текуће године;
– од 1. до 31. јануара наредне године – за грла укључена у производњу од 15.октобра до31. децембра претходне календарске године.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:
У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку (“Службени глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe )

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:
300.000.000 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
Максималан износ по кориснику износи 55.000.000 РДС

Износ подстицаја у органској сточарској производњи за:
– Премију за млеко произведено методом органске производње: 14 динара/ литру,
– Тов јунади: 21.000,00 динара/грло,
– Тов јагњади: 2.800,00 динара/грло,
– Тов јаради: 2.800,00 динара/грло,
– Тов свиња: 1.400,00 динара/грло,
– Краве дојиље: 56.000,00 динара/грло,
– Кошници пчела: 1.120 дин/кошници,
– Производњу конзумне рибе: 14 динара по килограму конзумне рибе,
– Краве за узгој телади за тов: 28.000 динара/грло,
– Квалитетне приплодне млечне краве: 35.000 динара/грло,
– Квалитетне приплодне товне краве и бикове: 56.000 динара/грло,
– Квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве: 9.800 динара/грло,
– Квалитетне приплодне крмаче и нерастове: 21.000 динара/грло,
– Родитељске кокошке тешког типа: 84 динара/грло,
– Родитељске кокошке лаког типа: 140 динара/грло,
– Родитељске ћурке: 420 динара/грло,
– Квалитетне приплодне матице риба шарана: 700 динара/грло,
– Квалитетне приплодне матице риба пастрмке: 420 динара/грло.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:
Подстицаји за органску сточарску производњу обухватају следеће врсте подстицаја у одговарајућим износима по врсти поједине мере, и то за:
1) премију за млеко произведено методом органске производње ;
2) тов јунади;
3) тов јагњади;
4) тов јаради;
5) тов свиња;
6) краве дојиље;
7) кошнице пчела;
8) производњу конзумне рибе;
9) краве за узгој телади за тов;
10) квалитетне приплодне млечне краве;
11) квалитетне приплодне товне краве и бикове (у даљем тексту: квалитетне приплодне товне краве);
12) квалитетне приплодне овце и овнове, козе и јарчеве (у даљем тексту: квалитетне приплодне овце и козе);
13) квалитетне приплодне крмаче и нерастове (у даљем тексту: квалитетне приплодне крмаче);
14) родитељске кокошке тешког типа;
15) родитељске кокошке лаког типа;
16) родитељске ћурке;
17) квалитетне приплодне матице риба шарана;
18) квалитетне приплодне матице риба пастрмке.

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Средства опредељена Правилником намењена су за пољопривредне произвођаче правна лица, предузетнике и физичка лица – носиоце породичног пољопривредног газдинстава

УСЛОВИ:
Услови које подносиоци захтева за остваривање права на подстицај морају да испуне прописани су Правилником о коришћењу подстицаја за органску сточарску производњу и Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2020/03/organska-stocarska.pdf

КОНТАКТ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Булевар краља Александра бр. 84
+381 11 3020100
uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs