Skip to main content
Програм је затворен

Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју

Правилник о коришћењу подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју (“Службени гласник РС”, бр. 72/2017).

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА:
Правно лице, предузетник, правно лице регистровано у складу са законом којим се уређују удружења, јединица локалне самоуправе, образовна установа, научноистраживачка установа и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава уписано у Регистар пољопривредних газдинстава

ТИП МЕРЕ:
Средства која се додељују су бесповратна у складу са Зaкoнoм о пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу (“Службени Глaсник РС”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016)

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Април 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:
од 1. априла до 31. октобра текуће године.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:
У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку (“Службени глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe).

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:
5.000.000 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
Подносилац захтева може да оствари право на накнаду 100% oд врeднoсти прихватљивих трошкова.
Правно лице може да оствари подстицаје за две намене (од четири). Максималан износ по кориснику за:
– организацију научно-стручних скупова, семинара, радионица, трибина и предавања у области пољопривреде и руралног развоја је 340.000 динара;
– организацију привредних манифестација, сајмова и изложби у области пољопривреде и руралног развоја је 400.000 динара;
Предузетник може да оствари подстицај за учешће, односно излагање сопствених пољопривредних и прехрамбених производа на привредним манифестацијама, сајмовима и изложбама у области пољопривреде и руралног развоја на територији Републике Србије. Максималан износ по кориснику 50.000 динара.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:
Овим правилником ближе се прописују услови и начин остваривања права на подстицаје за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју.

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Средства опредељена Правилником, која се односе на правна лица, намењена су за:
– организацију научно-стручних скупова, семинара, радионица, трибина и предавања у области пољопривреде и руралног развоја;
– организацију привредних манифестација, сајмова и изложби у области пољопривреде и руралног развоја.

Средства опредељена Правилником, која се односе на предузетника, намењена су за учешће, односно излагање сопствених пољопривредних и прехрамбених производа на привредним манифестацијама, сајмовима и изложбама у области пољопривреде и руралног развоја на територији Републике Србије.

УСЛОВИ:
Услови које подносиоци захтева за остваривање права на подстицај морају да испуне прописани су Правилником о коришћењу подстицаја за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју и Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-koriscenju-podsticaja-za-sprovodjenje-naucnoistrazivackih-razvojnih-i-inovativnih-projekata-kroz-mere-i-akcije-podrske-promotivnim-aktivnostima-u-poljoprivredi/

КОНТАКТ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Булевар краља Александра 84
Тел: +381 11 3020100 и 3020101
е-пошта: uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs