Skip to main content
Програм је активан

Премија за млеко

Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на премију за млеко (“Службени глaсник РС”, бр. 28/2013, 36/2014, 44/2018 – др. зaкoн, 56/2020, 159/2020 и 93/21).

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА:
Правно лице и предузетник који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и физичко лице – носилац породичног пољопривредног газдинстава за произведено и испоручено млеко.

ТИП МЕРЕ:
Средства која се додељују су бесповратна у складу са Зaкoнoм о пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу (“Службени Глaсник РС”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016)

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
1. јануар 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:
Захтев за премију, за сваку календарску годину, подноси се квартално, и то:
1) за први квартал (1. јануар – 31. март календарске године) – од 1. априла до 15. априла текуће календарске године;
2) за други квартал (1. април – 30. јун календарске године) – од 1. јула до 15. јула текуће календарске године;
3) за трећи квартал (1. јул – 30. септембар календарске године) – од 1. октобра до 15. октобра текуће календарске године;
4) за четврти квартал (1. октобар – 31. децембар календарске године) – од 1. јануара до 15. јануара наредне календарске године.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА: 
У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку ( “Службени глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe )

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:
8.200.000.000 РСД бесповратних средстава

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
За премију за кравље млеко испоручилац млека мора да преда најмање 3.000 литара крављег млека по кварталу, односно најмање 1.500 литара крављег млека по кварталу произведеног на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, утврђеног у складу са посебним прописом којим се уређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

До 10 РСД / по литру предатог млека.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:
Премирање производње сировог млека на фармама, има за циљ, поспешивање селекционог рада, чиме се директно подстиче укупна говедарска производња, што има непосредан утицај на обезбеђење прехрамбене сигурности становништва, као и на развој и стабилност укупне пољопривреде. Достизањем високог нивоа млечности по грлу, као и хигијенска исправност сировог млека, доприносе обезбеђењу здравствено безбедне хране.

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Средства опредељена Правилником намењена су за пољопривредне произвођаче правна лица, предузетнике и физичка лица – носиоце породичног пољопривредног газдинстава за произведено и испоручено млеко.

УСЛОВИ:
За премију за кравље млеко испоручилац млека мора да преда најмање 3.000 литара крављег млека по кварталу, односно најмање 1.500 литара крављег млека по кварталу произведеног на подручју са отежаним условима рада у пољопривреди, утврђеног у складу са посебним прописом којим се уређују подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Да би остварио право на премију испоручилац млека мора да преда млеко правном лицу или предузетнику који се бави прерадом млека, који испуњава ветеринарско-санитарне услове, односно опште и посебне услове за хигијену хране за делатност прераде млека и који мора, на основу испуњености тих услова, да се налази у евиденцији прерађивача млека која се води у складу са законом којим се уређује ветеринарство

Захтев за премију испоручилац може да поднесе непосредно или преко правног лица односно предузетника.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
Више информација можете пронаћи на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде / Управа за аграрна плаћања / Актуелни подстицаји ( за конкретан правилник видети линк испод)
http://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilnik-o-uslovima-nacinu-i-obrascu-zahteva-za-ostvarivanje-prava-na-premiju-za-mleko/

КОНТАКТ :
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Булевар краља Александра бр.84
+381 11 3020100           
uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs