Skip to main content
Програм је затворен

Прерада и маркетинг на газдинству

Правилник о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз диверсификацију економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопривредном газдинству („Службени гласник РС“, број 88/2017 и 44/2018 – др. закон)

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА:
Право на подстицаје остварују регистрована пољопривредна газдинства у активном статусу и то:
1) физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, само за производњу и прераду млека у складу са законом којим се уређује ветеринарство;
2) предузетник;
3) средња школа;
4) научноистраживачка организација у области пољопривреде;
5) привредно друштво, само за производњу и прераду грожђа

ТИП МЕРЕ:
Средства која се додељују су бесповратна у складу са Зaкoнoм о пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу (“Службени Глaсник РС”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016)

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Новембар 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:
Захтев за остваривање права на подстицаје подноси се Министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања, за сваку календарску годину, у периоду до 1. новембра текуће године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:
У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку (“Службени глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe )

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:
20.000.000 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 3.500.000 динара

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:
Мера руралног развоја намењена подршци инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопривредном газдинству (кроз инвестиције у изградњу објеката и набавка опреме у објектима) у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђа, уљаних култура, гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља, пчелињих производа, гајених врста гљива, као и плодова сакупљених из природе

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Подстицаји обухватају подршку програмима који се односе на спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз диверсификацију економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопривредном газдинству, и то:
1) програму за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних производа у сектору млека
2) програму за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних производа у сектору меса
3) програму за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних производа у сектору воћа, поврћа и грожђа
4) програму за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних производа у сектору уљаних култура: соја, уљана тиква, сунцокрет
5) програму за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних производа у сектору гајеног зачинског, лековитог и ароматичног биља
6) програму за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних производа у сектору пчелињих производа
7) програму за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних производа у сектору гајених врста гљива: шампињона, буковача и шитаке
8) програму за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних производа у сектору плодова сакупљених из природе

УСЛОВИ:
Услови које подносиоци захтева за остваривање права на подстицај морају да испуне прописани су Правилником о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз диверсификацију економских активности кроз подршку инвестицијама у прераду и маркетинг на пољопривредном газдинству и Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
Информација о начину спровођења Програма и пратећа документација, доступни су на сајту Управе за аграрна плаћања:
http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-za-podrsku-investicijama-u-preradu-i-marketing-na-poljoprivrednom-gazdinstvu/

КОНТАКТ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Булевар краља Александра бр. 84
+381 11 3020100
uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs