Skip to main content
Програми подршке

Прерада и маркетинг у сектору вина

Правилник о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина („Службени гласник РС“, број 87/20 и 94/20).

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА:
Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то: предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу и задужбина регистрована у складу са законом којим се уређују задужбине и фондације

ТИП МЕРЕ:
Средства која се додељују су бесповратна

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Март 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:
Поступак за остваривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за остваривање права на подстицај у складу са Јавним позивом, који расписује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања за сваку календарску годину. Текст Јавног позива објављује се на званичној интернет страници министарства надлежног за послове пољопривреде, односно на званичној интернет страници Управе.
Управа може расписати један или више јавних позива за календарску годину

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:
У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку (“Службени глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe )

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:
800.000.000 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
Максимални износи подстицаја по појединој врсти подстицаја јесу:
1) за инвестиције у изградњу објеката винарије – 30.000.000 динара;
2) за набавку нове опреме, уређаја и машина у функцији производње вина – 10.000.000 динара;
3) за опште трошкове – 1.000.000 динара.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 41.000.000 динара.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:
Мера руралног развоја намењена подршци програмима за унапређење конкурентности пољопривредног газдинства, који обухватају инвестиције у унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Предмет су прихватљиве инвестиције и трошкови у сектору производње вина који се односе на изградњу објеката винарије, општи трошак и/или куповину нове опреме, уређаја и машина, у функцији производње вина, који су дати у Прилогу 2 правилника.

УСЛОВИ:
Услови које подносиоци захтева за остваривање права на подстицај морају да испуне прописани су Правилником о подстицајима за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина, Jавним позивом и Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
Информација о начину спровођења Програма и пратећа документација, доступни су на сајту Управе за аграрна плаћања:
http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-za-investicije-u-preradu-i-marketing-poljoprivrednih-i-prehrambenih-proizvoda-u-sektoru-proizvodnje-vina/

КОНТАКТ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Булевар краља Александра бр. 84
+381 11 3020100
uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs