Skip to main content
Програм је затворен

Производња конзумне рибе

Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за производњу конзумне рибе (“Службени гласник РС”, број 61/2013, 44 /2014 и 44 / 2018 – др. закон)

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА:
Правно лице и предузетник уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава.

ТИП МЕРЕ:
Средства која се додељују су бесповратна у складу са Зaкoнoм о пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу (“Службени Глaсник РС”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016)

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Јануар 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:
Од 01. јануара до 31. децембра текуће године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:
У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку ( “Службени глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe ).

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:
25.000.000 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
Износ подстицаја:
10,00 динара по килограму произведене рибе.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:
Подстицај у сточарству за производњу конзумне рибе има за циљ унапређење пласмана; јачање тржишних ланаца за производе рибарства; побољшање квaлитeтa производа аквакултуре; као и повећање површина под рибњацима.

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Средства опредељена Правилником намењена су за пољопривредне произвођаче правна лица, предузетнике и физичка лица – носиоце породичног пољопривредног газдинстава за произведене количине конзумне рибе.

УСЛОВИ:
Услови које подносиоци захтева за остваривање права на подстицај морају да испуне прописани су Правилником о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за производњу конзумне рибе и Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
Више информација можете пронаћи на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде / Управа за аграрна плаћања / Актуелни подстицаји (за конкретан правилник видети линк испод)
http://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilnik-o-nacinu-ostvarivanja-prava-na-podsticaje-u-stocarstvu-za-proizvodnju-konzumne-ribe/

КОНТАКТ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Булевар краља Александра бр. 84
+381 11 3020100
uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs