Skip to main content
Програм је затворен

Производња садног материјала, сертификација и клонска селекција

Правилник о подстицајима за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља („Службени гласник РС“, број 58/17 и 25/18).

СКРАЋЕНИ НАЗИВ ПРОГРАМА:

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА:
1) предузетник,
2) правно лице.

ТИП МЕРЕ:
Мера се односи на рефундацију средстава за:

1) подизање матичних засада предосновне и основне категорије воћака, винове лозе и хмеза купљене саднице, укључујући и плаћања за куповину и постављање мрежаника са елементима на матичним засадима јабучастог и коштичавог воћа и бадема и подлоге предосновне и основне категорије;
2) подстицаје за произведене саднице воћака, винове лозе и хмеља;
3) подршку програмима који се односе на набавку опреме, техничких средстава, биљног материјала, одржање колекција и обављања активности на пословима спровођења тих програма, као и на пројекте сертификације и клонске селекције, чување, умножавање и тестирање садног материјала и друго у циљу сертификације садног материјала и једне или више фаза фитосанитарне и генетске клонске селекције воћака, винове лозе и хмеља.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Од 1. септембра текуће године за произведене саднице
Од 1. октобра за подизање матичних засада
Подстицаји за сертификацију и клонску селекцију расподељују се конкурсом који за сваку календарску годину расписује Управа.

РОК ЗА ПРИЈАВУ:
Подстицаји за подизање матичиних засада, остварују се на основу захтева за остваривање права на подстицаје који се за сваку календарску годину подноси Министарству – Управи за аграрна плаћања од 1. до 15. октобра календарске године.

Подстицаји за произведене саднице остварују се на основу захтева за остваривање права на подстицаје који се подноси за сваку календарску годину Управи, у периоду од 1. септембра до 15. октобра календарске године.

Подстицаји за сертификацију и клонску селекцију расподељују се конкурсом који за сваку календарску годину расписује Управа.
Конкурсом за сваку календарску годину утврђује се врста опреме, техничких средстава и биљног материјала, активности на одржању колекција, активности на пословима спровођења пројекта, као и друге активности на сертификацији и клонској селекцији за које се остварује право на подстицаје, као и критеријуми за избор корисника средстава и потребна документација коју заинтересована лица подносе како би доказала испуњеност услова за остваривање права на подстицаје за сертификацију и клонску селекцију.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:
У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку (“Службени глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe).

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:
90.000.000 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
За произведене саднице максимални износ је 700.000 динара, за сертификацију максимални износ је 3.000.000 динара и клонску селекцију је 10.000.000 динара.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Подстицаји за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију
воћака, винове лозе и хмеља обухватају:
1) подстицаје за подизање матичних засада предосновне и основне категорије
воћака, винове лозе и хмеља за купљене саднице, укључујући и плаћања за куповину и
постављање мрежаника са елементима на матичним засадима јабучастог и коштичавог
воћа и бадема и подлоге предосновне и основне категорије,
2) подстицаје за произведене саднице воћака, винове лозе и хмеља
3) подршку програмима који се односе на набавку опреме, техничких средстава,
биљног материјала, одржање колекција и обављања активности на пословима
спровођења тих програма, као и на пројекте сертификације и клонске селекције, чување,
умножавање и тестирање садног материјала и друго у циљу сертификације садног
материјала и једне или више фаза фитосанитарне и генетске клонске селекције воћака,
винове лозе и хмеља.

УСЛОВИ:
Услови које подносиоци захтева за остваривање права на подстицај морају да испуне прописани су Правилником о подстицајима за производњу садног материјала, сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља и Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
Више информација налази се на линку:
http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-koriscenju-podsticaja-za-proizvodnju-sadnog-materijala-sertifikaciju-i-klonsku-selekciju/

КОНТАКТ:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Колинда Хрехоровић, Сектор пољопривредне политике
+381 11 3616 281
kolinda@minpolj.gov.rs

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
+381 11 3020 100
uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs