Skip to main content
Програм је затворен

Пројекат за конкурентну пољопривреду

Правилник о додели бесповратних средстава у оквиру пројекта за конкурентну пољопривреду („Службени гласник РС“, број 30/21 и 4/22)

Други јавни позив за подношење пријава за утврђивање права на коришћење бесповратних средстава у оквиру Пројекта за конкурентну пољопривреду у 2022. години

Предмет: инвестиције и прихватљиви трошкови који се односе на унапређење конкурентности примарне сточарске производње и то у областима производње млека, меса, пчеларства и аквакултуре.

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА:
Директни корисници су физичка лица – носиоци комерцијалних пољопривредних газдинстава, задруге, микро, мала и средња предузећа и предузетници. Фокус је на рањивим групама у пољопривредном сектору у Србији: жене, млади пољопривредни произвођачи, угрожена подручја (неразвијене/сиромашне општине)

ТИП МЕРЕ:
Бесповратна средства у износу од 50% укупне вредности предметне инвестиције, са припадајућим порезима.

Програм се реализује по принципу 50-40-10. Осим бесповратних средстава Министартва пољопривреде, шумарства и водопривреде, 40% је кредит код пословне банке, а само 10% сопствено учешће.

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Јануар 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:
Од 24. јануара до 23. фебруара 2022. године

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:
У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку (“Службени глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe )

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:
360.000.000 динара

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
Минимално 20.000 евра а максимално 50.000 евра у динарској противвредности.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:
Други јавни позив у оквиру Пројекта конкурентне пољопривреде Србије, који реализује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде има за циљ унапређење конкурентности примарне сточарске производње и то у областима производње млека, производње меса, пчеларства и аквакултуре.
„Пројекат конкурентне пољопривреде у Србији“ је заједничка иницијатива Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Светске банке који уводе нов модел финансирања како би се оснажили микро, мали и средњи пољопривредни произвођачи и предузећа, а унапредила пољопривредна производња и конкурентност. Пројекат пружа могућност корисницима добијања бесповратних средства у износу од 50% од укупне вредности инвестиције, са припадајућим порезима, 40% кредитног финансирања у сарадњи са пословним банкама, уз свега 10% сопственог учешћа.

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Други јавни позив у оквиру Пројекта конкурентна пољопривреда Србије има за циљ унапређењу конкурентности примарне сточарске производње. Бесповратна средства по овом јавном позиву, намењена су развоју сточарства у Републици Србији, али и набавци пољопривредне механизације, највише у подручјима са отежаним условима рада.

УСЛОВИ:
Услови које подносиоци захтева за остваривање права на подстицај морају да испуне прописани су Правилником о додели бесповратних средстава у оквиру пројекта за конкурентну пољопривреду и објављеним јавним позивом.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
http://uap.gov.rs/pravilnici/projekat-svetske-banke/drugi-javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-utvrdjivanje-prava-na-koriscenje-bespovratnih-sredstava-u-okviru-projekta-za-konkurentnu-poljoprivredu-u-2022-godini/
https://scap.rs/sr/currentPublicInvitation/2022/6

КОНТАКТ :
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Булевар краља Александра бр. 84
+381 11 3020100
uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs
info@scap.rs