Skip to main content
Програм је затворен

Сертификација производа

Правилник о подстицајима за спровођење активности у циљу подизања конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла (“Службени гласник РС”, бр. 39/2018, 17/2021 и 132/2021).

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА:
Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава, предузетник, правно лице, под условом да су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и правно лице регистровано у складу са законом којим се уређују удружења

ТИП МЕРЕ:
Бесповратна средства која се додељују у складу са Зaкoнoм пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу (“Службени глaсник РС”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016).

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
1. март 2022.године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:
Зaхтeв зa пoдстицajе подноси се за сваку годину у периоду од 15. априла до 31. октобра текуће године, а обухвата трошкове за сертификацију по програму, која је извршена у периоду од 1. новембра претходне календарске године до 31. октобра текуће године.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:
У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку (“Службени глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe).

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:
5.000.000 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
Максималан укупан износ подстицаја који подносиоц захтева може да оствари је 1.000.000 динара. Минимални износ није прописан.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:
Јачање конкурентности кроз сертификацију система квалитета хране, органских производа и пољопривредних и прехрамбених производа са ознаком географског порекла и ознаком вишег квалитета „Српски квалитет“

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Средства опредељена програмом намењена су за сертификацију:
1) система управљања безбедношћу хране према ISO 22000, FSSC 22000, BRC, IFS, GOST-R стандарду;
2) добре пољопривредне праксе према GLOBAL G.A.P. стандарду;
3) система квалитета хране према HALAL стандарду;
4) система квалитета хране према KOSHER стандарду;
5) производа добијених методама органске производње;
6) пољопривредних и прехрамбених производи са ознаком географског порекла;
7) производа са ознаком „Српски квалитет“

УСЛОВИ:
Регистровано пољопривредно газдинство у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства (“Службени глaсник РС”, бр. 17/2013, 102/2015, 6/2016, 46/2017, 44/2018 – др. зaкoн, 102/2018 и 6/2019) које испуњава услове предвиђене правилником и Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
Више информација можете пронаћи на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, део Актуелни подстицаји.
Конкретан правилник се може видети на линку:
http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnikom-o-podsticajima-za-sprovodjenje-aktivnosti-u-cilju-podizanja-konkurentnosti-kroz-sertifikaciju-sistema-kvaliteta-hrane-organskih-proizvoda-i-proizvoda-sa-oznakom-geografskog-porekla/

КОНТАКТ:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Сектор за пољопривредну политику – Одсек за означавање хране, шеме квалитета и органску производњу
Немањина 22-26
Снежана Кумбарић, snezana.kumbaric@minpolj.gov.rs
Јелена Милић, jelena.milic@minpolj.gov.rs

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Булевар краља Александра бр. 84
+381 11 3020100
uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs