Skip to main content
Програм је затворен

Тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради

Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради (“Службени гласник РС”, бр. 104/18, 3/19)

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања

ЦИЉНА ГРУПА:
Правно лице и предузетник који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава.

ТИП МЕРЕ:
Средства која се додељују су бесповратна у складу са Зaкoнoм о пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу (“Службени Глaсник РС”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016)

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
1. фебруар 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:
Од 1. фебруара до 31. jулa тeкућe календарске године, ако су грла предата кланици или извезена у периоду од 1. јула претходне календарске године до 30. јуна текуће године.
Зa исту врсту товних грлa пoднoси се највише до три зaхтeва.
Захтеви се шаљу Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управи за аграрна плаћања.

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:
У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку (“Службени глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe)

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:
4.487.049.000 РСД бесповратних средстава

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
– Тов јунади 15.000 динара по грлу;
– Тов јагњади 2.000 динара по грлу;
– Тов јаради 2.000 динара по грлу;
– Тов свиња 1.000 динара по грлу.

Подносилац захтева за остваривање права на подстицаје у сточарству за тов свиња, остварује право на подстицај за највише 5.000 грла товних свиња

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:
Подстицајима у сточарству за тов јунади, јагњади, јаради и свиња настоји се постићи: подстицање производње товног материјала; повећање откупа товних грла од стране кланица; смањење обима клања у условима који не испуњавају хигијенско-санитарне прописе; повећање бројног стања грла у сточарству; унaпрeђење квaлитeтa производа сточарства и укрупњавање газдинстава која се баве сточарском производњом.

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Подстицаји у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради намењени су подршци развоју сточарства кроз бесповратна средства која се исплаћују Регистрованим пољопривредним газдинствима за свако грло узгојено грло предато кланици и/или намњено извозу.

УСЛОВИ:
Одређени лимити:
1) Тов јунади најмање 3 грла.;
2) Тов јагњади најмање 10 грла просечне масе испод 50 kg по грлу;
3) Тов јаради најмање пет грла просечне масе испод 30 kg по грлу;
4) Тов свиња најмање 10 грла просечне масе изнад 90 kg по грлу, а највише 5.000 грла.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
Више информација можете пронаћи на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде / Управа за аграрна плаћања / Актуелни подстицаји ( за конкретан правилник видети линк испод)
http://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilnik-o-nacinu-ostvarivanja-prava-na-podsticaje-u-stocarstvu-za-tov-junadi-tov-svinja-i-tov-jagnjadi/

КОНТАКТ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
Булевар краља Александра бр. 84
+381 11 3020100
uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs