Skip to main content
Програм је затворен

Унапређења квалитета вина и ракије

Правилник о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређења квалитета вина и ракије („Службени гласник РС“, број 48/13, 33/16, 18/18 и 44/18-др. закон)

ПРОГРАМ СПРОВОДИ:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,
Упправа за аграрна плаћања.

ЦИЉНА ГРУПА:
1) предузетник
2) правно лице
Који је уписан у регистар пољопривредних газдинстава и испуњава услове предвиђене правилником и Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

ТИП МЕРЕ:
Средства која се додељују су бесповратна у складу са Зaкoнoм о пoдстицajимa у пoљoприврeди и рурaлнoм рaзвojу (“Службени Глaсник РС”, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016)

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
1. април 2022. године

РОК ЗА ПРИЈАВУ:
Од 1. априла до 30. септембра текуће календарске године,
Реализација програма се врши на основу рефундације средстава за извршене анализе вина од 3. квартала претходне године до краја 3. квартала текуће календарске године. РОК ЗА

ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:
У складу са Зaкoнoм oпштeм упрaвнoм пoступку ( “Службени глaсник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – aутeнтичнo тумaчeњe)

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА:
500.000 РСД

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС:
Износ одобрене бесповратне помоћи у висини до 50% од вредности трошкова, а за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди у износу од 65% у максималном износу до 50.000 РСД за произвођаче вина без географског порекла, односно до 100.000 РСД за произвођаче вина са географским пореклом. Минимални износ не постоји.

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:

НАМЕНА ПРОГРАМА:
Средства опредељена Програмима намењена су за:
1) подстицаји произвођачу вина без географског порекла, ради подршке програму анализе квалитета вина; максимални износ за 5 анализа вина 50.000 динара
2) подстицаји произвођачу вина са географским пореклом, ради подршке програму анализе квалитета вина са географским пореклом; максимални износ за 10 анализа вина 100.000 динара
3) подстицаји удружењу произвођача вина ради подршке програму успостављања ознаке географског порекла вина; максимални износ 500.000 динара
4) подстицаји удружењу произвођача вина са географским пореклом ради подршке програму интерне контроле квалитета вина (у даљем тексту: подстицаји удружењу произвођача вина са географским пореклом), као и промоције ознаке географског порекла вина; максимални износ 500.000 динара.

УСЛОВИ:
Услови су предвиђени Правилником о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку унапређења квалитета вина и ракије („Службени гласник РС“, број 48/13, 33/16, 18/18 и 44/18-др. закон) и Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА:
Више информација може се пронаћи на сајту Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде / Управа за аграрна плаћања / Актуелни подстицаји ( за конкретан правилник видети линк испод):
http://uap.gov.rs/pravilnici/mere-ruralnog-razvoja/pravilnik-o-podsticajima-programima-za-investicije-u-poljoprivredi-za-unapredjenje-konkuretnosti-i-dostizanje-standarda-kvaliteta-kroz-podrsku-unapredjenju-kvaliteta-vina-i-rakije/

КОНТАКТ:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
мр Јелена Кузмановић, Сектор пољопривредне политике
+381 11 3033 120
jkuzmanovic@minpolj.gov.rs

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
Управа за аграрна плаћања
+381 11 3020100
uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs